Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗмістовий модуль 1
Читайте также:
  1. I. средняя скорость; II. мгновенная скорость; III. вектор скорости, выраженный через проекции на оси; IV. величина (модуль) скорости.
  2. V. зразок типової модульної контрольної роботи
  3. А) МОДУЛЬ
  4. Анатомия модульі бойынша тест сұрақтары
  5. ДРУГИЙ МОДУЛЬ
  6. Единая модульная система, унификация, типизация, стандартизация, нормализация строительства
  7. ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 2.
  8. Заняття 15. Пiдготовка до пiдсумкового модульного контролю
  9. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
  10. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Лекція 1 (2 год.)

Тема 1 і 2. Предмет, завдання та система навчальної дисципліни «Актуальні проблеми кримінального процесу України». Проблемні питання розвитку кримінального процесуального законодавства України. Проблемні питання реалізації загальних засад кримінального провадження

Предмет і завдання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми кримінального процесу України». Система навчальної дисципліни «Актуальні проблеми кримінального процесу України». Зв'язок навчальної дисципліни «Актуальні проблеми кримінального процесу України» з іншими навчальними дисциплінами. Тенденції розвитку кримінального процесуального законодавства України. Стадії кримінального провадження. Проблемні питання реалізації загальних засад кримінального провадження.

Семінарське заняття 1 (2 год.)

Теми 1 і 2. Проблемні питання розвитку кримінального процесуального законодавства України. Проблемні питання реалізації засад кримінального провадження

1. Проблемні питання формування системи джерел кримінального процесуального права України.

2. Загальна характеристика структури та змісту КПК України.

3. Стадії кримінального провадження.

4. Проблеми формування системи засад кримінального провадження України.

5. Проблеми реалізації принципів у різних стадіях кримінального провадження.

Завдання для самопідготовки (6 год.)

Орієнтовні теми доповідей студентів:

1. Механізм реалізації норм міжнародно-правових договорів як джерела кримінального процесуального права України.

2. Значення рішень Європейського суду з прав людини для правозастосування в Україні.

3. Проблемні питання визнання судового прецеденту джерелом кримінального процесуального права.

4. Місце та роль Рішень Конституційного Суду України у системі джерел кримінального процесу.

5. Застосування кримінально-процесуального закону за аналогією.

6. Реалізація принципів верховенства права та законності у кримінальному провадженні України.

7. Проблемні питання визначення змісту та реалізації принципу мови судочинства у кримінальному провадженні України.

8. Рівність осіб перед законом і судом, як одна з загальних засад кримінального судочинства.

9. Забезпечення права на повагу до гідності особи, невтручання в її особисте і сімейне життя у кримінальному провадженні.10. Право людини на свободу та особисту недоторканність, як засада кримінального провадження.

11. Реалізація принципу недоторканності житла та іншого володіння особи.

12. Таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, як принцип кримінального провадженні

13. Зміст принципу забезпечення права на захист та проблеми його реалізації.

14. Визначення змісту презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, як принципів кримінального провадження.

15. Забезпечення свободи від самовикриття, викриття членів сім’ї чи близьких родичів у кримінальному провадженні України.

16. Публічність як принцип кримінального процесу України.

17. Зміст та значення принципу вільної оцінки доказів у кримінальному процесі України.

18. Реалізація принципу доступу до правосуддя та обов’язковість судових рішень.

19. Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

20. Безпосередність дослідження показань, речей і документів.

21. Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.22. Принцип диспозитивності у кримінальному провадженні.

23. Засади гласності і відкритості судового провадження та його повного фіксування технічними засобами.

24. Реалізація засади розумності строків кримінального провадження.

Література до теми 1:

 

1. Адаховський Д. Поняття, сутність і види кримінально-процесуальних функцій // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. – Київ, 2010. – № 6. – С. 220-225.

2. Альперт С.А. Кримінально-процесуальні функції: поняття, система, суб‘єкти. - Харків, 1995.

3. Аннерс Э. История европейского права. - М., 1996.

4. Божьев В.П. Уголовно-процессуальные правоотношения. - М., 1975.

5. Вольтер. Избранные произведения по уголовному праву и процессу. М., 1956.

6. Гевко В. Удосконалення процесуальної форми як основа реформування кримінального судочинства України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. – Київ, 2010. – № 2. – С. 150-157.

7. Гиро П. Частная и общественная жизнь римлян. - СПб., 1995 .

8. Грошевий Ю. Актуальні проблеми кримінально-процесуальної теорії та проект КПК України / Ю. Грошевий, О. Капліна // Право України : юридичний журнал. – Київ, 2009. – № 12. – С. 209-217.

9. Даев В.Г. Взаимосвязь уголовного права и процесса. - Л., 1982.

10. Загурський О. Джерела кримінально-процесуальної політики України // Юридична Україна : правовий часопис. – Київ, 2011. – № 9 (105). – С. 112-117.

11. Кони А.Ф. Уголовный процесс: нравственные начала. – М.: Современный гуманитарный институт, 2000.

12. Ларин А.М. Уголовный процесс: структура права и структура законодательства. - М., I985.

13. Лобойко Л.М. Стадії кримінального процесу: Навч. Посібник, - К.: Центр навчальної літератури, 2005.14. Лобойко Л.М.Імперативний метод кримінально-процесуального права: Монографія. – Дніпропетровськ: “Ліра-ЛТД”, 2005.

15. Лобойко Л. Основні підстави і цілі реформування кримінально-процесуального законодавства України // Право України : юридичний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 36-42.

16. Маляренко В.Т. Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2005.

17. Маркуш М. Конституційні аспекти реформування кримінального процесу України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2011. – № 1. – С. 82-90.

18. Маркуш М.А. Проблеми реформування кримінального процесу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. Ювілейний випуск. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 278-281.

19. Михайленко О.Р. Строки та інші часові параметри у кримінальному процесі. – К., 2000.

20. Мотовиловкер Я.О. Основной вопрос уголовного дела и его компоненты. - Воронеж, 1984.

21. Мотовиловкер Я.О. Предмет советского уголовного процесса. - Ярославль: Изд-во Ярославского ун-та, 1974.

22. Павлишин А. Ціль сучасного кримінального процесу України // Право України : юридичний журнал . – Київ, 2009. – № 2. – С. 134-143.

23. Півненко В. Проект нового Кримінально-процесуального кодексу України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання . – Київ, 2010. – № 11 (113). – С. 34-40.

24. Погорецький М.А. Кримінально-процесуальні правовідносини: структура і система. - Харків: Арсіс, 2002.

25. Ревака В. Загальна характеристика стадій кримінального процесу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання . – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 78-86.

26. Розовский Б.Г. Ненаучные заметки о некоторых научных проблемах уголовного процесса: Эссе. – Луганск: РИО ЛАВД, 2004.

27. Савонюк Р. Щодо проектів Кримінально-процесуального кодексу України // Право України . – Київ, 2010. – № 2. – С. 208-212.

28. Сиза Н. Суди і кримінальне судочинство України в добу Гетьманщини. - К.: Українська Видавнича Спілка, 2000.

29. Суботін Д. Стадія як елемент системи кримінального процесу // Вісник Національної академії прокуратури України . – Київ, 2009. – № 4 (16). – С. 60-63.

30. Сусло Д.С. Історія суду Радянської України. – К., 1968.

31. Теория юридического процесса. Под общей ред. В.М. Горшенева. - Харьков, Вища школа, 1985.

32. Хрестоматія з історії держави і права України. У 2-х томах. За ред. В.Д.Гончаренка. - К.: Ін Юре, 1997 .

33. Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. - СПб., 1995.

34. Чельцов-Бебутов М.А. Положение личности в уголовном процессе. Часть 1. Происхождение и развитие розыскного процесса во Франции. - М., 1948.

35. Чубатий М. Огляд історії українського права. Історія джерел та державного права. За ред. В.Іваненка.-Мюнхен-Київ.Ноосфера:Український діловий журнал. -1994, № 2-4.

36. Шибіко В.П. Про основні європейські орієнтири розвитку кримінально-процесуального законодавства України (до 60-річчя Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод) // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р.. – Київ, 2010. – С. 323-326.

37. Элькинд П.С. Сущность советского уголовно-процессуального права. - Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1963.

38. Элькинд П.С. Цели и средства их достежения в советском уголовно-процессуальном праве. - Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1976.

 

Література до теми 2:

1. Бандурка С.О. Істина як принцип кримінального процесу // Наше право : науково-практичний журнал. – Дрогобич, 2010. – № 4 ч.2,. – С. 85-88.

2. Барчук Г.І. Презумпція невинуватості як один із принципів кримінального процесу / Г.І. Барчук, П.Ю. Чеханюк // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 54-62.

3. Бурданова В.С. Поиски истины в уголовном процессе.- СПБ.6 Изд.во “Юридический центр Пресс”, 2003.

4. Гласность судебной деятельности по уголовным делам. - К.: Наукова думка, 1992.

5. Гриненко А.В., Кожевников Г.К.., Шумилин С.Ф. Принцип презумпции невиновности и его реализация в досудебном уголовном процессе. - Харьков: Консум, 1997 .

6. Грицаєнко Л.Р. Змагальність, диспозитивність, рівність сторін - принципи кримінального процесу України // Держава і право : збірник наукових праць. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 188-194.

7. Грошевой Ю.М Проблемы формирования судейского убеждения в уголовном судопроизводстве. - Харьков, 1975.

8. Касумов Ч.С. Презумпция невиновности в советском праве. – Баку: Элм, 1984.

9. Клименко Н.І. Принцип змагальності кримінального судочинства та його реалізація на досудових і судових стадіях кримінального провадження // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць. – Харків, 2010. – Вип. 20. – С. 171-181.

10. Кобликов А.С. Законность – конституционный принцип советского уголовного судопроизводства. – М.: Юрид. лит., 1979.

11. Коржанський М.Й. Презумпція невинуватості і презумпція вини. – К.: Атіка, 2004.

12. Кочура А.В. Система принципів кримінального процесу України // Наше право : науково-практичний журнал. – Дрогобич, 2010. – № 4 ч.2,. – С. 116-119.

13. Крижанівський В. В. Принцип презумпції невинуватості у кримінальному процесі (порівняльно-правове дослідження): Монографія. – Київ, ВНЛ “Обрії”,2009. – 164с.

14. Крижанівський В. Межі дії презумпції невинуватості в кримінальному процесі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. - Вип. 82.– С. 31-33.

15. Ларин А.М Презумпция невиновности. - М.: Наука, 1982.

16. Либус И.А. Презумпция невиновности в советском уголовном процессе. – Ташкент: «Узбекистан», 1981.

17. Лобойко Л.М. Принцип диспозитивності в кримінальному процесі України: Монографія. – Дніпропетровськ: «Ліра-ЛТД»,2004.

18. Лопушанский Ф.А., Леоненко В.В., Чангули Г.И., Михеєнко М.М, Петрухин И.Л. Совершенствование уголовно-процессуального законодательства и охрана прав личности. - К: Наукова думка, 1983.

19. Макарова З.В. Гласность уголовного процесса : Монография / Под ред. З.З.Зинатуллина. – Челябинск: ЧГТУ, 1993.

20. Малюга В.І. Обов"язковість процесуальних рішень як принцип кримінального процесу // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. – Київ, 2010. – С. 307-308.

21. Маляренко В.Т. Конституційні засади кримінального судочинства. – К., 1999..

22. Мельник К. Презумпція невинуватості - основний принцип кримінального процесу в правовій державі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 145-148.

23. Мотовиловкер Я.О. О принципах объективной истины, презумпции невиновности и состязательности процесса. - Ярославль, 1978.

24. Мурадьян Э.М. Истина как проблема судебного права. – М.: Былина, 2002.

25. Навроцька П. Поняття принципу (засади) кримінального процесу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. – Вип.48. – Львів, 2009. – С. 304–311.

26. Пашкевич П.Ф. Объективная истина в уголовном судопроизводстве. – М.: Госюриздат, 1961.

27. Петрухин И.Л. Судебные гарантии прав личности (в уголовном процессе). - М., 1992.

28. Правова допомога: Зарубіжний досвід та пропозиції для України/ Автори-упорядники О.А.Банчук, М.С.Демкова. – К.: Факт, 2004.

29. Прилуцький П.В. Концепція проблеми істини у кримінальному процесі України: Монографія. – Сміла: Тясмин, 2006.

30. Реабілітація репресованих: законодавство та судова практика. Офіційне видання. За ред. В.Маляренка. -К.: Юрінком, 1997.

31. Савицкий В.М. Презумпция невиновности. – М.: Изд-во НОРМА, 1997. – 126 с.

32. Скотинюк Я. Принципи кримінального процесу Англії // Юридична Україна : правовий часопис. – Київ, 2010. – № 9 (93). – С. 106-112.

10 Стецовский Ю.И, Ларин А.М Конституционный принцип обеспечения обвиняемому права на защиту. - М., 1988.

33. Стецовский Ю.И. Право на свободу и личную неприкосновенность: нормы и действительность. - М: Дело, 2000.

34. Строгович М.С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности. - М.: Наука, 1984.

35. Чангули Г.И. Конституционные принципы уголовного судопроизводства зарубежных социалистических стран. – К.: Наукова думка, 1981.

36. Шестакова С.Д. Состязательность уголовного процесса. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001.

37. Шибіко В.П. Забезпечення права особи на доступ до правосуддя у системі принципів кримінального процесу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. –Вип.81 - С. 168-171.

38. Шумило М.Є. Реабілітація в кримінальному процесі України. – Харків, 2001.

39. Юрчишин В.М.Обвинувачення в судах України. – Чернівці: Рута, 2005.

40. Яновська О. Теоретичне розуміння змагальності в кримінальному процесі // Юридична Україна : правовий часопис. – Київ, 2010. – № 12 (96). – С. 121-127.

41. Яценко С.С. Конституційний принцип презумпції невинуватості та інститут кримінальної відповідальності в праві України і деяких інших європейських держав: порівняльний аспект// Юридичний вісник України, Інформаційно-правовий банк. 23-29 жовтня 2004 року, №43. – С.21- 25.

 

Лекції 2, 3 (4 год.)


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 26; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.032 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты