Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОрієнтовні теми доповідей студентів. 1. Проблемні питання поняття та видів доказів та їх джерел.
Читайте также:
  1. Діагностування індивідуальних особливостей уяви студентів
  2. Діагностування психологічної готовності студентів до опанування нового у професійній діяльності
  3. Діяльність дитячих і юнацьких громадських організацій як одна із форм організації дозвілля учнів та студентів.
  4. ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВСІХ ФАКУЛЬТЕТІВ
  5. для студентів гр. МН01,03-13
  6. Для студентів денної форми навчання
  7. Для студентів заочної форми навчання
  8. Для студентів, які навчаються за галуззю знань
  9. До проведення занять та крітерії оцінювання роботи студентів.
  10. З ДИСЦИПЛІНИ «МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ» (ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

1. Проблемні питання поняття та видів доказів та їх джерел.

2. Належність та допустимість при визнанні відомостей доказами – складнощі правової оцінки.

3. Проблемні питання доказування в кримінальному процесі України.

4. Проблеми застосування показань окремих учасників процесу у кримінальному провадженні.

5. Речові докази і документи.

6. Проблемні питання застосування висновок експерта як джерела доказів в кримінальному процесі.

7. Проблеми співвідношення джерел фактичних даних і джерел доказів у кримінальному процесі.

Література до теми 4:

1. Аленін Ю. П., Лукашкіна Т. В. Локальний предмет доказування в кримінальному процесі // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 4.

2. Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. - М., 1991.

3. Варфоломеева Т.В. Производные вещественные доказательства. - М., 1980.

4. Гончаренко В. Г. Предмет доказування в кримінальному судочинстві. Вісник Академії адвокатури України. – 2011. – № 1(20).

5. Доказывание в уголовном процессе: традиции и современность/ Под ред. В.А.Власихина. – М.: Юристъ, 2000.

6. Доронін І.М. Документи як вид доказів у кримінальному процесі України: Монографія. – К.: Видавець ПАЛИВОДА А.В.,2006.

7. Експертизи в судовій практиці. - К.: Юрінком Інтер, 2005.

8. Зажицкий В.И. Результаты оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве: теория и практика. – СПб.: Изд-во Р.Асланова “Юридический центр Пресс”, 2006.

9. Зеленецкий В.С. Проблемы формирования совокупности доказательств в уголовном процессе: Монография. – Харьков: Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2004.

10. Зеленецкий В.С. Прокурорский надзор за исполнением закона о всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств уголовного дела в стадии предварительного расследования. - Харьков, 1990.

11. Зеленецкий В.С., Глинская Н.В. Теория и практика обоснования решений в уголовном процессе Украины. – Харьков: “Страйд”, 2006.

12. Зеленецкий В.С., Кузьминова В.Ю. Технология восстановления(реконструкции) утраченных уголовных дел. – Харьков: Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2002.13. Золотых В.В .Проверка допустимости доказательств в уголовном процессе. – Ростов-на-Дону: “Феникс”, 1999.

14. Каз Ц.М. Проблемы доказывания в суде первой инстанции (Цели доказывания). - Саратов, 1978.

15. Карнеева Л.М. Доказательства в советском уголовном процессе. - Волгоград, 1988.

16. Коваленко І. Поняття і значення кримінально-процесуального доказування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. – Київ, 2010. – № 1. – С. 230-235.

17. Коваленко І. Поняття і значення кримінально-процесуального доказування. // Право України : юридичний журнал. – 2010. – № 1.

18. Кокорев Л.Д., Кузнецов Н.ПУголовный процесс: доказательства и доказывание. - Воронеж, 1995 .

19. Конюшенко Я. Поняття доказів у кримінально/процесуальному провадженні, їх зміст і класифікація // Право України : юридичний журнал. – 2010. – № 3.

20. Конюшенко Я. Поняття доказів у кримінально-процесуальному провадженні, їх зміст і класифікація // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. – Київ, 2010. – № 3. – С. 233-238.

21. Копьева А.Н. Документы как доказательства в советском уголовном процессе. - Иркутск, 1973.22. Котюк І.І. Теорія судового пізнання: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2006.

23. Крикунов О.В. Предмет доказування у кримінальному процесі крізь призму судового та доктинального тлумачення // Держава і право : збірник наукових праць.. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 494-501.

24. Крушинський С. А. Поняття та місце подання доказів у структурі кримінально-процесуального доказування // Вісник Академії адвокатури України. – 2009. – № 3(16).

25. Кудин Ф.М., Костенко Р.В. Достаточность доказательств в уголовном процессе. – Краснодар, 2000.

26. Курдюков В. В. Пізнання і доказування у кримінальних справах// Вісник Академії адвокатури України. – 2010. – № 1(17).

27. Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство и практика. – М.: Юристъ,2006.

28. Ляш А.А. Вещественные доказательства в досудебных стадиях уголовного процесса. - К., 1991.

29. Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия : Учебно-практическое пособие. – М.: Изд-во “Щит – М”, 1999.

30. Михеенко М.М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве. - К., 1984.

31. Моїсеєв О.М. Висновок експерта в контексті взаємодії процесуальних суб”єктів: Монографія. – Донецьк: Норд-Прес – Донну –ДонНДІСЕ МЮ України, 2007.

32. Нор В.Т. Проблеми теорії і практики судових доказів. - Львів, 1978.

33. Погорецький М. Про співвідношення джерел фактичних даних і джерел доказів у кримінальному процесі // Право України : юридичний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 80-85.

34. Погорецький М., Сергєєва Д. Матеріали оперативно-розшукової діяльності і кримінально-процесуальні докази: поняття та співвідношення// Вісник Національної академії прокуратури України. – 2011. – № 1.35. Попелюшко В.О. Предмет доказування в кримінальному процесі(кримінально-процесуальні та кримінально-правові аспекти). – Острог,2001.

36. Попелюшко В.О. Предмет захисту та його доказування в кримінальній справі: Монографія. – К.: Прецедент, 2005.

37. Резник Г.М. Внутреннее убеждение при оценке доказательств. - М., 1977.

38. Рогатинська Н.З. Значення висновку експерта як джерела доказів у кримінальному процесі України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 479-484.

39. Сибільова Н.В. Допустимість доказів у радянському кримінальному процесі. - К., 1991.

40. Смыслов В.И. Свидетель в советском уголовном процессе. - М., 1973.

41. Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе. - М., 1981.

42. Стахівський С.М. Показання свідка як джерело доказів у кримінальному процесі: Навч. Посібник. – К.: “Олан”, 2001.

43. Стахівський С.М. Теорія і практика кримінально-процесуального доказування: Монографія. – К.,2005.

44. Теория доказательств в советском уголовном процессе. - М., 1973.

45. Тертышник В.М. Доказательства и доказывание в советском уголовном процессе. - Харьков, 1992.

46. Тимченко Г. Основні поняття доказового права України: проблеми законодавчого закріплення// Право України : юридичний журнал. – 2010. – № 12.

47. Хмыров А.А. Косвенные доказательства в уголовных делах. – СПб.: Изд-во Р.Асланова “Юридический центр Пресс”, 2005.

48. Хмыров А.А. Косвенные доказательства. - М., 1979.

49. Шаламов М.П Теория улик. - М., 1960.

50. Шевченко Т. Б., Бортновська 3. П., Солоткий С. А. До питання про докази у кримінальному судочинстві // Вісник Верховного Суду України. - 2009. -№11.

51. Шейфер С.А. Собирание доказательств в советском уголовном процессе. - Саратов, 1986.

52. Шумило М., Гмирко В. Правова позиція як засіб діяльності доказування у кримінальному процесі. // Право України : юридичний журнал. – 2011. – № 9.

53. Яновська О.Г. Проблемні питання доказування в змагальному кримінальному процесі // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал. – Київ, 2010. – № 1( 63). – С. 33-39.

 

Лекція 5 (2 год.)


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 30; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты