Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОрієнтовні теми доповідей студентів
Читайте также:
  1. Діагностування індивідуальних особливостей уяви студентів
  2. Діагностування психологічної готовності студентів до опанування нового у професійній діяльності
  3. Діяльність дитячих і юнацьких громадських організацій як одна із форм організації дозвілля учнів та студентів.
  4. ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВСІХ ФАКУЛЬТЕТІВ
  5. для студентів гр. МН01,03-13
  6. Для студентів денної форми навчання
  7. Для студентів заочної форми навчання
  8. Для студентів, які навчаються за галуззю знань
  9. До проведення занять та крітерії оцінювання роботи студентів.
  10. З ДИСЦИПЛІНИ «МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ» (ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

1. Функції та повноваження суду в кримінальному провадженні України.

2. Слідчий суддя у кримінальному провадженні.

3. Функції та повноваження прокурора в кримінальному провадженні України.

4. Проблемні питання реформування системи органів досудового слідства.

5. Підозрюваний як суб’єкт кримінально-процесуальної діяльності: проблемні питання процесуального статусу.

6. Обвинувачений як суб’єкт кримінально-процесуальної діяльності: проблемні питання процесуального статусу.

7. Потерпілий у кримінальному провадженні: основні тенденції вдосконалення процесуального статусу.

8. Захисник у кримінальному провадженні: проблеми вдосконалення процесуального статусу.

9. Необхідність вдосконалення процесуального статусу законного представника як суб’єкта кримінально-процесуальної діяльності.

10. Проблемні питання процесуального статусу свідка у кримінальному провадженні.

11. Співвідношення процесуальних статусів спеціаліста та експерта в кримінальному провадженні.

12. Проблемні питання участі перекладача у кримінальному провадженні.

13. Проблемні питання участі понятих у кримінальному провадженні.

Література до теми 3:

 

1. Адаменко В.Д Сущность и предмет защиты обвиняемого. - Томск, 1983.

2. Адвокатская тайна. Под общей ред. В.Н.Буробина. – М.: Статут, 2006.

3. Алексеева Л. Б. Практика применения ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод Европейским Судом по правам человека. Право на справедливое правосудие и доступ к механизмам судебной защиты. – М.: Изд-во “Рудомино”, 2000. – 158с.

4. Альперт С.А. Субъекты уголовного процесса. - Харьков, 1997 .

5. Анощенкова С. В. Уголовно-правовое учение о потерпевшем / С.В. Анощенкова; отв. ред. Н.А. Лопашенко. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 248с.

6. Антонюк О. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням як новий напрям діяльності прокурора у кримінальномусудочинстві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. – Львів, 2010. - Вип. 51. – С. 409-416.

7. Барщевский М. Адвокатская этика. - М., 2001.

8. Баулін О.В., Карпов Н.С. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого та їх правові гарантії. - К., 2001.

9. Бернэм У. Суд присяжных заседателей / У.Бернэм. – Москв, 1995. – 128 с.10. Брусницын Л.В. Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: российский, зарубежный и международный опыт ХХ века (процессуальное исследование). – М.: Изд-во “Юрлитинформ”, 2001.

11. Брынцев В.Д. Судебная власть (Правосудие): Пути реформирования в Украине. - Харьков, 1998.

12. Будякова Т. П. Индивидуальность потерпевшего и моральный вред. – СПб.: Изд-во «Юрид. центр Пресс», 2005. – 249 с.

13. Бушуев Г.И. Судья в уголовном процессе. - М., 1984.

14. Вапнярчук В.В. Особливості процесуального становища особи, яка провадить дізнання. – Харків, 2001.

15. Варфоломеева Т:В. Защита в уголовном судопроизводстве. - К., 1998.

16. Варфоломеева Т:В. Криминалистика и профессиональная деятельность защитника. - К.: Вища школа, 1987.

17. Василь Маляренко. Щодо ролі прокуратури / Голос України.-№235 (4985).-11 грудня 2010 р.

18. Волкотруб С.Г. Імунітет у кримінальному процесі України: Монографія. – Харків: Консум, 2005.

19. Воронин А.В. Проблемы формирования вердикта в суде присяжных (исторический аспект) // История государства и права: научно-правовое издание. – Москва, 2010. – № 16. – С. 22-25.20. Габлей Н.Г. Кримінально-процесуальний статус засудженого під час вирішення судом питань, які виникають в стадії виконання вироку // Держава і право : збірник наукових праць. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 524-530.

21. Гайворонська І. Потерпілий, як сторона примирення в справах публічного обвинувачення у кримінально-процесуальному праві України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 50. – С. 346-351.

22. Гловацький І.Ю. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному процесі. – К.: Атіка, 2003..

23. Гогусь О.В. Державне забезпечення суб"єктів кримінально-процесуальної діяльності // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал. – Київ, 2010. – № 11 (73). – С. 33-36.

24. Гошовський М.І., Кучинська О.П Потерпілий у кримінальному процесі України. - К.: Юрінком Інтер, 1998.

25. Гринишин А.Б. Вердикт присяжних засідателів та його наслідки // Вісник Львівського університету імені Івана Франка: збірник наукових праць: юридичні науки. – 2010. – Вип. 51. – С. 417-422.

26. Гуляев А.П Следователь в уголовном процессе. - М., 1981.

27. Гурджи Ю.А. Процессуальное обеспечение прав личности: вопросы теории: Монография. – Одесса: Пальмира, 2006.

28. Денежкин В.А. Подозреваемый в советском уголовном процессе. - Саратов, 1982.

29. Джига М., Михайленко О. Права та суть потерпілого в системі учасників кримінального процесу // Вісн. прокуратури. – 2006. - № 4 (58). – С. 63-68.

30. Джига М.В. Забезпечення правового статусу обвинуваченого у процесі досудового розслідування: проблеми законності та доцільності: Монографія. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005.31. Джига М.В., Баулін О.В., Лук‘янець С.І. Провадження дізнання в Україні: Навчально-практичний посібник. - К., 1999.

32. Дубинский А.Я. Исполнение процессуальных решений следователя. Правовые и организационные проблемы. — К., 1984.— С.22-25.

33. Дунаєва Т.Є. Європейський досвід реформування судових та правоохороннннних органів // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць. – Харків, 2010. – Вип. 20. – С. 224-232.

34. Зайцев О.А. , Смирнов П.А. Подозреваемый в уголовном процессе. – М.: Изд-во “Экзамен”, 2005.

35. Зайцев О.А. Государственная защита участников уголовного процесса. – М.: Экзамен, 2002.

36. Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі. - К.: Вища школа, 2002.

37. Капліна О., Шило О. Удосконалення процесуального статусу потерпілого в кримінальному судочинстві України // Право України. – 2004. - № 4 (34). – С. 43-47.

38. Карнозова Л.М. Возрождённый суд присяжных. Замысел и проблемы становления. – М.: NOTA BENE, 2000.

39. Клочков В.Г. Історія прокуратури України: Монографія. - 3-тє вид., перероб. і доп.- К.: НТВ “Правник”, 2004.

40. Кокорев Л.Д Подсудимый в советском уголовном процессе. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1973.

41. Комаров С.В. Юридичні підстави прийняття рішення про притягнення особи як обвинуваченого// Часопис Київського університету права.—2008.—№2.—С.221-224.

42. Корнуков В.М. Конституционные основы положения личности в уголовном судопроизводстве. Под ред. В.А.Познанского. – Саратоа: Изд-во Саратовского ун-та, 1987.

43. Корчева Т.В. Проблеми діяльності захисника в досудовому провадженні та в суді першої інстанції: Монографія. – Харків: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007.

44. Куйбіда Р. Реформування правосуддя в Україні: стан і перспективи. – К.: Атіка, 2004.

45. Лапкін А. Забезпечення прав і законних інтересів цивільного позивача у кримінальному процесі України // Юридичний радник : журнал юристів України. – Харків, 2009. – №4 (30). – С. 91-96.

46. Леоненко В.В. Профессиональная этика участников уголовного судопроизводства. - К.: Наукова думка, 1981.

47. Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальна компетенція : Монографія. – Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2006.

48. Лозовий А.І. Проблеми нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності у кримінальному процесі України / А.І. Лозовий, Сімакова-Єфремян // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 11 (листопад). – С. 74-83

49. Мазур М.Р. Захист прав та законних інтересів осіб, які зазнали незаконного кримінального переслідування чи (та) засудження вкримінальному процесі: законодавче регулювання і практика застосування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 2011. – № 2. – С. 254-259.

50. Малюга В.І., Михайленко О.Р. Принципи організації та діяльності прокуратури України: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр « Київський університет», 2005.

51. Маляренко В.Т. Позитиви і негативи суду присяжних // Право України. – 2000. - № 3.

52. Мамка Г. Особливості діяльності начальника слідчого відділу як суб"єкта доказування на досудовому слідстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 149-152

53. Марочкін І. Проблеми реформування прокуратури України // Вісник прокуратури. – 2008. – № 9. – С. 38-45.

54. Марочкін І.Є., Крючко Ю.І., Москвич Л.М., Назаров І.В., Трагнюк Р.Р. Статус суддів: Навчально-практичний посібник /За ред. проф.І.Є.Марочкіна. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006.

55. Мартынчик Е.Г, Радьков В.П, Юрченко В.Е. Охрана прав и законных интересов личности в уголовном судопроизводстве. – Кишинев: Штиинца, 1982.

56. Медведько О. Наглядова функція прокуратури та її закріплення у новій редауції Закону України "Про прокуратуру" // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 12-18.

57. Меркулов С. Притягнення особи як обвинуваченого відповідно до європейських стандартів прав людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 157-160

58. Мехайлів С.В. Обов"язкова участь адвоката - представника потерпілого у кримінальному процесі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал. – Київ, 2009. – № 9 (108). – С. 33-36.

59. Михайленко О.Р. Прокуратура України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2011.

60. Мовчан Г. В. Процесуальні повноваження прокурора у досудовому провадженні та в суді першої інстанції [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Мовчан Геннадій Володимирович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2010. - 20 с.

61. Москвич Л.М., Подкопаєв С.В., Прилуцький С.В. Статус судді: питання теорії та практики. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2004.

62. Нор В.Т. Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве. - К.: Вища школа,1989.

63. Общественные и личные интересы в уголовном судопроизводстве. Науч. ред. Л.Д.Кокорев. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1984.

64. Пастернак Ю.Б. Проблеми участі сторони захисту у кримінально-процесуальному доказуванні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис . – Київ, 2010. – № 2. – С. 289-292.

65. Погорецький М. А. Правовий статус начальника слідчого відділу за чинним КПК України / М. А. Погорецький // Проблеми діяльності слідчих органів внутрішніх справ України [Текст] : тези доп. круглого столу (м. Київ, 2 квіт. 2010 р.) / ред. кол. : В. Д. Сущенко, О. М. Джужа, М. А. Погорецький та ін. — К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. — С. 3–11.

66. Рибалка О. В. Підозрюваний та обвинувачений як суб’єкти доказування в кримінальному процесі // Адвокат – 2011 - № 8 (131). – с. 32-36.

67. Рибалка О.В. Статус слідчого в процесі кримінально-процесуального доказування // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України та ін. – Київ, 2011. – № 5 (128). – С. 33-36.

68. Рогатюк І.В. Обвинувачення у кримінальному процесі України. – К.: Атіка, 2007.

69. Русанова І.О. Суд присяжних в Україні: проблеми становлення та розвитку: Монографія. – Харків: ВД «ІНЖЕК»,2005.

70. Савицкий В.М. Очерк теории прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве. - М., 1975.

71. Савонюк Р.Ю. Загальна декларація прав людини та проблеми забезпечення прав суб"єктів кримінального процесу // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 2011. – № 6 (червень). – С. 51-57.

72. Святоцький О.Д., Михеєнко М.М. Адвокатура України.-К., 1997.

73. Стецовский Ю.И. Судебная власть: Учеб. пособие. – 2-е изд. – М.: Дело, 2000.

74. Стецовский Ю.И. Уголовно-процессуальная деятельность защитника. - М.,1982.

75. Сучасні системи адвокатури. За ред. О.Д. Святоцького. - К.: Право України, 1993.

76. Татаров О.Ю. Процесуальний статус слідчого та шляхи його удосконалення // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 115-127.

77. Тернавська В.М. Соціально-правова природа інституту суду присяжних у наукових поглядах професора О.Ф. Кістяківського // Вісник Київського національного університету імені Тарас Шевченка: юридичні науки. – 2008. – Вип. 79. – С. 13-15.

78. Тертишник В. Суд присяжних: суть ідеї, історичний досвід та актуальні питання сьогодення // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 11. – С. 123-126

79. Тертишник В.М. Захисник у змагальному кримінальному процесі // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 90-95.

80. Туманянц А.Р. Контрольні функції суду у сфері кримінального судочинства. – Харків: «Основа», 2000.

81. Цакадзе Н. Ч. Прокуратура в системі органів державної влади в Україні: статус, функції, перспективи реформування [Текст] : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.10 / Цакадзе Нугзар Чингізович ; Акад. адвокатури України. - К., 2010. - 15 с.

82. Шершньова В.О. Процесуальні основи діяльності слідчого під час провадження досудового слідства // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 161-165.

83. Шумилин С.Ф. Полномочия следователя: механизм и проблемы реализации. – М.: Изд-во «Экзамен», 2006.

84. Щерба С.П. Переводчик в российском уголовном процессе: Научно-практическое пособие. – М.: Изд-во «Экзамен», 2005.

85. Юрчишин В.М. Обвинувачення в судах України. – Чернівці: Рута, 2005.

86. Яновська О.Г. Відродження суду присяжних в Україні та здійснення захисту у кримінальних справах // Адвокат: загальнодержавне періодичне видання. – 2006. – № 1. – С. 28-32.

Лекція 4 (2 год.)

Тема 4. Проблемні питання доказів і доказування у кримінальному провадженні

Проблеми співвідношення понять докази та джерела доказів. Проблеми класифікації джерел доказів. Проблеми належністі та допустимісті доказів у кримінальному провадженні. Визначення предмету доказування в кримінальному провадженні. Процес доказування у кримінальному провадженні.

Семінарське заняття 3 (2 год.)

Тема 4. Проблемні питання доказів і доказування у кримінальному провадженні

1. Поняття доказів та їх джерел.

2. Належність та допустимість при визнанні відомостей доказами.

3. Визнання доказів недопустимими.

4. Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

5. Процес доказування.

Завдання для самопідготовки (4 год.)


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 31; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты