Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОрієнтовні теми доповідей студентів. 1. Проблеми правового регулювання та здійснення виклику слідчим, прокурором, судового виклику і приводу.
Читайте также:
  1. Діагностування індивідуальних особливостей уяви студентів
  2. Діагностування психологічної готовності студентів до опанування нового у професійній діяльності
  3. Діяльність дитячих і юнацьких громадських організацій як одна із форм організації дозвілля учнів та студентів.
  4. ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВСІХ ФАКУЛЬТЕТІВ
  5. для студентів гр. МН01,03-13
  6. Для студентів денної форми навчання
  7. Для студентів заочної форми навчання
  8. Для студентів, які навчаються за галуззю знань
  9. До проведення занять та крітерії оцінювання роботи студентів.
  10. З ДИСЦИПЛІНИ «МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ» (ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

1. Проблеми правового регулювання та здійснення виклику слідчим, прокурором, судового виклику і приводу.

2. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом: підстави для застосування, види, строки.

3. Відсторонення від посади: особи, до яких може бути застосоване, підстави, строки, оскарження.

4. Тимчасовий доступ до речей і документів, тимчасове вилучення майна, арешт майна, їх співвідношення.

5. Підстави та порядок затримання особи за підозрою у вчиненні злочину: відповідність норм КПК України Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

6. Особисте зобов’язання як запобіжний захід: проблемні аспекти застосування.

7. Правова природа особистої поруки як запобіжного заходу у кримінальному процесі України.

8. Перспективи вдосконалення правової регламентації застави як запобіжного заходу у кримінальному процесі України.

9. Проблеми застосування домашнього арешту як запобіжного заходу.

10. Проблеми правової регламентації тримання під вартою як виняткового запобіжного заходу.

11. Запровадження нових запобіжних заходів у кримінальному процесі України.

Література до теми 5:

 

1. Батюк В.В. Задержание и заключение под стражу в стадии предварительного расследования. - К., 1990.

2. Білоусов О.І. Затримання підозрюваного у кримінальному процесі України: Монографія / О.І. Білоусов, С.М. Смоков. – Одеса, 2009.

3. Борисов В.І. Проблеми затримання та взяття під варту в процесі дізнання та досудового слідства в Україні / В.І. Борисов, Н.В. Глинська, В.С. Зеленецький, О.Г. Шило. – Х : Східно-регіон. центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2005. – 352 с.

4. Борисов В.І., Глинська Н.В., Зеленецький В.С., Шило О.Г. Проблеми взяття під варту на досудовому провадженні по кримінальній справі. – Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2005.

5. Борисов, В. І. Проблеми затримання та взяття під варту на досудовому провадженні по кримінальній справі / В. І. Борисов, Н. В. Глинська, В.С.Зеленецький, О. Г. Шило. - Х. : Сх.-регіон. центр гуманітар.-освіт. ініціатив, 2005.

6. Гаюр І. Сутність накладення арешту на майно у кримінальному процесі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 184-186.7. Дерев’янко О.В. Міжнародні норми прав людини та законодавство України щодо затримання та взяття під варту // Держава і право. – №37. – К, 2007. – С.540 – 547.

8. Дубинский А.Я., Сербулов А.М. Меры пресечения в советском уголовном процессе. - К., 1980.

9. Еникеев З.Д. Применение мер пресечения по уголовным делам. - Уфа, 1988.

10. Застосування запобіжних заходів, альтернативних взяттю під варту, у кримінальному судочинстві України: Посібник викладача / Н. Ахтирська, О. Костюченко, Д. Кухнюк, В. Новіков. – К.: Конус-Ю, 2009.

11. Затримання та взяття під варту : рекомендації, практика застосування та досвід: [посібник] / за заг. ред. Н.О.Верещінської, А.Г.Алєксєєва — К.: Центр суддівських студій, 2007. — 214 с.: табл.

12. Затримання та взяття під варту в Україні: стан, проблеми удосконалення законодавства та практики його застосування. – К.: Атіка, 2002.

13. Зинатуллин З.З. Уголовно-процессуальное принуждение и его эффективность. - Казань, 1981.

14. Коврига З.Ф. Уголовно-процессуальная ответственность. - Воронеж, 1984.

15. Коріняк О. Особливості прокурорського нагляду за додержанням законів при застосуванні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту / О. Коріняк // Вісник прокуратури. – 2011. – № 3. – С. 13-18.16. Коріняк О. Особливості прокурорського нагляду за додержанням законів при застосуванні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 13-18.

17. Коріняк О. Правова характеристика запобіжних заходів, не пов’язаних з позбавленням волі / О. Коріняк // Вісник прокуратури. – 2011. – № 1. – С. 109-117.

18. Корнуков В.М. Меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве. - Саратов, 1978.

19. Короткий Н.Н. Процессуальные гарантии неприкосновенности личности подозреваемого и обвиняемого в стадии предварительного расследования. -М., 1981.

20. Кудин Ф.М. Принуждение в уголовном судопроизводстве. - Красноярск,1985.

21. Кутоманов Є.Д. Забезпечення конституційних прав особи в досудовому провадженні по кримінальних справах: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Д.Є. Кутоманов; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2009. — 20 с.

22. Кучинська О.П. Домашній арешт як запобіжний захід в кримінально-процесуальному законодавстві / О. П. Кучинська // Адвокат. – 2010. - № 7. – С. 17-19.

23. Мазур О.С. Забезпечення прав і законних інтересів особи, яка затримана за підозрою у вчинення злочину: Навч. Посібник / О.С. Мазур, О.В. Баулін. – Луганськ: СПД Рєзников В.С., 2011. – 204 с.

24. Павловська А.А. Співвідношення вітчизняного та зарубіжного кримінально-процесуального законодавства щодо підстав продовження строку тримання під вартою / А.А. Павловська // Судова апеляція. – 2010. – № 4. – С. 77-83.25. Петрухин И.Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе. - М., 1989 .

26. Погорецький М. А. Обґрунтування рішень про застосування примусових заходів у кримінальних справах про організовану злочинність / М. А. Погорецький // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : наук.-практ. журн. ; Міжвід. наук.-досл. центр з проблем б-би з орг. злоч. — К., 2007. — № 15. — С. 3–14.

27. Прилуцький С.В. Судовий контроль чи кримінальне переслідування? Актуальні питання щодо попереднього ув’язнення у кримінальному процесі України / С. В. Прилуцький // Судова апеляція. – 2010. – № 3. – С. 32-40.

28. Тищенко О. Спірні питання застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в суді першої інстанції: [Проблеми застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту] /О. Тищенко. // Право України. - 2009. - № 10. - С.199-205.

29. Трунов И.Л., Айвар Л.К. Применение мер пресечения в уголовном судопроизводстве: практическое пособие. – М.: Эксмо, 2007.

30. Узагальнення судової практики Апеляційного суду та районних судів м. Києва з розгляду подань про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства за 2008 рік / С. С. Слинько // Судова апеляція. – 2009. – № 2. – С. 107-122.

31. Фулей Т. І. Затримання та взяття під варту: особливості застосування [Текст] : навч.-метод. посіб. / Фулей Т. І., Сіроткіна М. В. ; Нац. шк. суддів України. - К. : АДЕФ-Україна, 2011. - 158 с.

32. Чернова А. Вимоги сучасної практики як передумови до перегляду кримінально-процесуальної регламентації затримання особи, підозрюваної у скоєнні злочину / А. Чернова // Право України. – 2010. – № 3. – С. 190-196.

33. Чухраєв Д. А. Напрями вдосконалення особистої поруки в кримінальному процесі України / Д. А. Чухраєв // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 967–971 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11hdakpu.pdf

Лекція 6 (2 год.)

Теми 6 і 7. Проблемні питання проведення досудового розслідування. Проблемні питання правової регламентації та проведення гласних і негласних слідчих (розшукових) дій

Проблемні питання початку досудового розслідування.

Проблемні питання реформування стадії досудового розслідування. Особливості провадження досудового слідства та дізнання.

Визначення підслідності кримінального правопорушення. Підстави та процесуальний порядок об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.

Строки досудового розслідування та їх продовження.

Гласні слідчі (розшукові) дії. Негласні слідчі (розшукові) дії.

Лекція 7 (2 год.)

Тема 8. Проблемні питання зупинення та закінчення досудового розслідування. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування

Повідомлення про підозру. Зупинення досудового розслідування. Форми закінчення досудового розслідування. Надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування. Оскарження слідчим дій чи бездіяльності прокурора. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування.

Семінарське заняття 5 (2 год.)

Теми 6 - 8. Проблемні питання проведення досудового розслідування. Проблемні питання правової регламентації та проведення гласних і негласних слідчих (розшукових) дій. Проблемні питання закінчення досудового розслідування. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування

1. Початок досудового розслідування та його загальні положення.

2. Особливості провадження досудового слідства та дізнання.

3. Строки досудового розслідування та їх продовження.

4. Гласні слідчі (розшукові) дії.

5. Негласні слідчі (розшукові) дії.

6. Повідомлення про підозру.

7. Зупинення досудового розслідування.

8. Форми закінчення досудового розслідування. Надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

9. Обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

10. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування.

11. Оскарження слідчим дій чи бездіяльності прокурора.

12. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування.

 

Завдання для самопідготовки (8 год.)


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты