Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОрієнтовні теми доповідей студентів. 1. Проблемні питання провадження щодо неповнолітніх.
Читайте также:
  1. Діагностування індивідуальних особливостей уяви студентів
  2. Діагностування психологічної готовності студентів до опанування нового у професійній діяльності
  3. Діяльність дитячих і юнацьких громадських організацій як одна із форм організації дозвілля учнів та студентів.
  4. ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВСІХ ФАКУЛЬТЕТІВ
  5. для студентів гр. МН01,03-13
  6. Для студентів денної форми навчання
  7. Для студентів заочної форми навчання
  8. Для студентів, які навчаються за галуззю знань
  9. До проведення занять та крітерії оцінювання роботи студентів.
  10. З ДИСЦИПЛІНИ «МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ» (ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

1. Проблемні питання провадження щодо неповнолітніх.

2. Особливості провадження при застосуванні примусових заходів медичного характеру.

3. Особливості провадження у формі приватного обвинувачення.

4. Проблемні питання відшкодування шкоди при здійсненні провадження у формі приватного обвинувачення.

5. Укладення угоди про примирення при здійсненні кримінального провадження.

1. Укладення угоди про визнання винуватості.

6. Захист прав неповнолітніх при застосуванні примусових заходів виховного характеру.

7. Проблемні питання реалізації процесуальних повноважень законним представником неповнолітньої або недієздатної особи.

8. Міжнародний досвід забезпечення збереження державної таємниці у кримінальних провадженнях.

9. Реалізація засади гласності у кримінальному провадженні, яке містить відомості, що становлять державну таємницю.

10. Реалізація засади безпосередності дослідження доказів при відновленні втраченних матеріалів кримінального провадження.

11. Захист прав обвинуваченого при укладенні угоди про визнання винуватості.

12. Зловживання прокурором своїми процесуальними повноваженнями при укладенні угоди про визнання винуватості.

13. Забезпечення прав потерпілого при укладенні угоди про примирення.

14. Етичні засади діяльності адвоката у кримінальному провадженні при укладенні угод.

15.Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.

16.Особливості притягнення до кримінальної відповідальності суддів.

17.Особливості затримання адвокатів.

Література до теми 15:

1. Баулін О.В., Карпов Н.С., Поповченко О.І., Савицький Д.О. Спрощене провадження в Україні: історія, сучасність, перспективи: Навч.посіб. – К., 2004.

2. Зеленецкий В.С., Кузьминова В.Ю. Технология восстановления (реконструкции) утраченных уголовных дел. – Харьков: Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2002. – 236 с.

3. Зеленський С.М., Назаренко С.П., Письменний Д.П. Провадження у справах дітей, які не досягли віку кримінальної відповідальності: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2012. – 160 с.4. Карпенко М.О. Особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх: Монографія. – Х.: Видавництво «ФІНН», 2009. – 240 с.

5. Омельяненко Г. М. Провадження у справах про злочини неповнолітніх як диференціація кримінально-процесуальної форми: Навч. посібник. — К. : Атіка, 2002. — 128с.

6. Пастушенко С. В. Деякі особливості провадження у справах про злочини неповнолітніх // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2010. - № 3. – С. 350-356.

7. Пукач І.Б. Порядок провадження у кримінальних справах щодо обмежено осудних осіб: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.09)/ НАВС. – Київ, 2011. – 17 с.

8. Рогатинська Н.З. Особливості кримінально-процесуального провадження в справах про злочини неповнолітніх // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 492-498.

9. Удалова Л.Д., Доросінська Г.М. Порушення та розслідування кримінальної справи щодо депутата місцевої ради: Монографія. – К.: КНТ, 2011. – 144 с.10. Удалова Л.Д., Паризький І.В. Застосування компромісів при вирішенні конфліктів під час досудового розслідування: Навчальний посібник. – К: Видавничий дім «Скіф», 2012. – 184 с.

11. Удалова Л.Д., Хабло О.Ю. Зловживання у сфері кримінального процесу: Монографія. – К.: Дакор, 2010. – 176 с.

12. Шаренко С.Л. Кримінально-процесуальні проблеми застосування примусових заходів медичного характеру / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х. : Право, 2002. — 207с.

13. Шумило М.Є. Реабілітація в кримінальному процесі України. — Х. : РВФ "АРСІС", ЛТД", 2001. — 317с.

Тема 16. Проблемні питання правової регламентації виконання судових рішень

Завдання і значення стадії виконання судового вироку, ухвали. Набрання вироком суду законної сили. Обов'язковість і преюдиційність вироку. Порядок і строки звернення судового рішення до виконання. Набрання законної сили ухвалою апеляційного суду, ухвалою касаційного суду. Порядок звернення їх до виконання. Процесуальні питання, які вирішуються судом у стадії виконання вироку: звернення вироку до виконання; під час виконання вироку; після відбуття покарання засудженим. Порядок розгляду судом питань, пов'язаних з виконанням вироку. Оскарження рішень суду, прийнятих ним у цій стадії процесу.

Завдання для самопідготовки (2 год.)


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 22; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты