Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ ТЕМ КУРСУ
Читайте также:
  1. V. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ ПО ВСЕМУ КУРСУ
  2. Б. Основна література
  3. БАЗОВА ЛІТЕРАТУРА
  4. БАЗОВОМУ КУРСУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
  5. БАКАЛАВРСЬКИХ) РОБІТ З КУРСУ
  6. В соответствии с БРС ФГОС-3 итоговая оценка по курсу определяется суммой баллов, полученных за семестр (50 Баллов) и баллов, полученных на экзамене (50 Баллов).
  7. В – Індивідуальні розділи курсу
  8. Введение к курсу
  9. Глосарий по курсу Правоохранительные органы
  10. Го курсу денного відділення 1 страница

 

1. Апарова Т.В. Суды и судебный процесс Великобритании. Англия, Уэльс, Шотландия.- М,: Институт международного права и экономики. Изд-во “Триада, Лтд”, 1996.

2. Берзін П. Упущена (втрачена) вигода як різновид наслідків у специфічній конструкції складу злочину: деякі особливості формування концептуального підходу/ П.Берзін; Павло Берзін// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2009.- 12.- С. 112-116.

3. Бернам Уильям. Правовая система Соединенных Штатов Америки. 3-й выпуск. – М.: “Новая юстиция”, 2006.

4. Бернхем В. Вступ до права та правової системи США. – К., 1999.

5. Бернэм У. Суд присяжных заседателей. - М., 1994.

6. Благодир А. Класифікація заходів кримінально-процесуального примусу/ А.Благодир; Ангеліна Благодир// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2008.- 12.- С. 178-181.

7. Благодир А. Регламентація процесуального порядку примусового отримання зразків для експертного дослідження/ А.Благодир; Ангеліна Благодир// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2009.- 1.- С. 126-129.

8. Боботов С.В. Правосудие во Франции. - М., 1994.

9. Боботов С.В., Жигачев И.Ю. Введение в правовую систему США. – М., 1997.

10. Бойко В. Порушення вимог кримінально-процесуального закону як підстава повернення справи до суду першої інстанції/ В.Бойко, В.Мармаш; В. Бойко, В. Мармаш// Право України.- 2009.- 9.- С. 110-115.

11. Бойко В.П. Правила про недопустимість погіршення становища обвинуваченого як процесуальні гарантії: монографія/ В.П.Бойко; В.П. Бойко.- К.: Атіка, 2008.- 192 с.- ISBN 978-966-326-298-7

12. Бочаров Д. Змагальність як ігрова засада процесуальної діяльності/ Д.Бочаров; Дмитро Бочаров// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2008.- 11.- С. 50-52.

13. Буртовий М. Актуальні проблеми захисту прав і законних інтересів потерпілого в аспекті вдосконалення чинного Кримінально-процесуального кодексу України/ М.Буртовий; Михайло Буртовий// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2008.- 10.- С. 162-164.

14. Буртовий М. Проблеми своєчасного визнання особи потерпілою від злочину як гарантія дотримання її прав і законних інтересів у кримінальному процесі/ М.Буртовий; Михайло Буртовий// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2008.- 9.- С. 161-162.15. Бутов В.Н. Уголовный процесс Австрии. - Красноярск, 1988.

16. Васильев О.Л. Изменения в уголовном процессе (лето 2007 г.): совершенствование предварительного расследования или очередной шаг к ослаблению прокуратуры/ О.Л.Васильев; О.Л. Васильев// Вестник Московского университета.- 2008.- 2.- С. 23-34.

17. Вернидубов І. Генеза публічного кримінального переслідування у теорії і законодавстві/ І.Вернидубов; І. Вернидубов// Право України.- 2009.- 4.- С.102-105.

18. Власихин В. Служба обвинения в США: закон и политика. - М., 1987.

19. Вовк І. Аналогія та її значення у кримінально-процесуальному праві/ І.Вовк; І. Вовк// Право України.- 2009.- 5.- С.127- 133.

20. Вовк І. Види аналогії у кримінальному судочинстві/ І.Вовк; Ірина Вовк// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2010.- 1.- С. 149-153.

21. Волошина В. Розмежування специфічних принципів розслідування та загальних умов стадії досудового розслідування/ В.Волошина; Владлена Волошина// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2009.- 9.- С. 179-182.

22. Галаган В. Потреби законодавчого забезпечення діяльності з розслідування злочинів/ В.Галаган// Судоустрій і судочинство в Україні.- К: Ін юре, 2007.- 2.- с.132136.- Бібліограф. 7 назв23. Галдецька І. Судово-медичне дослідження речових доказів/ І.Галдецька; Ірина Галдецька// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2009.- 3.- С. 142-144.

24. Галкин Б.А. Советский уголовно-процессуальный закон. - М.: Госюриздат, 1962.

25. Гаюр І. Сутність накладення арешту на майно у кримінальному процесі/ І.Гаюр; Ігор Гаюр// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2009.- 12.- С. 184-186.

26. Герцензон А.А. Проблема законности и правосудия во французских политических учениях ХVIII в. - М., 1962.

27. Головко Л.В. Дознание и предварительное следствие в уголовном процессе Франции. - М., 1995.

28. Голуб В. Проблеми розвитку процесуальної форми дізнання/ В.Голуб; Валентина Голуб// Юридичний журнал.- К.: Юстініан, 2009.- 6(84).- С. 91-93.

29. Гордін Л.Я. Слідчо-оперативна група: проблеми створення та діяльності: монографія/ Л.Я.Гордін; Л.Я. Гордін.- Харків: ФІНН, 2009.- 192 с.- ISBN 978-966-8030-30-7

30. Григорьев Ф.Г. Право свидетеля и других участников уголовного судопроизводства на обеспечение их безопасности/ Ф.Г.Григорьев; Ф.Г. Григорьев// Вестник Московского университета.- 2006.- 3.- С. 91-103.

31. Грошевий Ю. Проблеми реформування кримінального судочинства/ Ю.Грошевий; Ю. Грошевий// Право України.- 2009.- 2.- С.4-10

32. Грошевий Ю.М. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність: навчальний посібник/ Ю.М.Грошевий, С.Б.Фомін; Ю.М. Грошевий, С.Б. Фомін.- Харків: Право, 2010.- 112 с.- ISBN 978-966-458-149-033. Гурджі Ю. Щодо функціональної харатеристики правового захисту особи у кримінальному судочинстві/ Ю.Гурджі; Ю. Гурджі// Право України.- 2009.- 1.- С.74-79.- Бібліограф. 12 назв

34. Гуріна Д. Експертна профілактика у судово-бухгалтерських дослідженнях/ Д.Гуріна; Дарія Гуріна// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2009.- 7.- С. 149-151.

35. Гуценко К.Ф. Уголовная юстиция США. - М., 1979.

36. Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. - М.: Зерцало - М, 2001.

37. Давид Рене, Жофре-Спинози Камилла. Основные правовые системы современности. – М., 1996.

38. Давид Рене. Основные правовые системы современности. - М., 1988.

39. Денісова Г. Вирішення відводу судді і суду у кримінальному процесі/ Г.Денісова, О.Крикунов; Галина Денісова, Олександр Крикунов// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2008.- 9.- С. 152-156.

40. Джєніс М., Кей Р., Брєдлі Е. Європейське право у галузі прав людини: джерела і практика застосування. Пер. з англ. - К.: " Артек", 1997 .

41. Джинджер Энн Ф. Верховный суд и права человека в США. - М., 1987 .

42. Діткун І. Місце діяльності суду з усунення сумнівів і протиріч у вироку на стадії виконання вироку/ І.Діткун; Іван Діткун// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2008.- 10.- С. 165-168.

43. Дроздович Н. Історія виникнення та розвитку принципу вільної оцінки доказів у кримінальному судочинстві/ Н.Дроздович; Н. Дроздович// Право України.- 2009.- 8.- С. 154-159.

44. Дроздович Н.Л. Проблеми визначення поняття внутрішнє переконання судді у кримінальному процесі України/ Н.Л.Дроздович; Н.Л. Дроздович// Часопис Київського університету права.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2009.- 3.- С. 224-229.

45. Дубіцька Т. Місце документів у системі процесуальних джерел доказів/ Т.Дубіцька; Тетяна Дубіцька// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2008.- 11.- С. 35-38.

46. Дырдин М. Уголовно-процессуальные основы проведения повторных следственных действий/ М.Дырдин; М. Дырдин// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2008.- 9.- С. 163-166.

47. Експертизи у судовій практиці: наукво-практичний посібник/ за заг. ред. В. Г. Гончаренка.- 2-ге вид., перероб. і допов.- Київ: Юрінком Інтер, 2010.- 400 с.- ISBN 978-966-667-371-1

48. Жеребко О. Сучасні можливості судової експертизи/ О.Жеребко; Олександр Жеребко// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2009.- 12.- с. 163-166.

49. Жидкова Е.И. Связь обвинения и пределов досудебного производства по уголовному делу/ Е.И.Жидкова; Е.И. Жидкова// Вестник Московского университета.- 2007.- 3.- С. 79-89.

50. Журнали: "Право України", "Вісник Академії правових наук України", "Вісник Конституційного Суду України","Вісник Верховного Суду України", "Вісник прокуратури", “Бюллетень Міністерства юстиції України”, “Адвокат”, “Юридична Україна”,"Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки".

51. Заїка С. Щодо строків при провадженні кримінальної справи у суді першої інстанції/ С.Заїка; Сергій Заїка// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2009.- 4.- С. 157-161.

52. Засади кримінального судочинства та їх реалізація в законотворчій і правозастосовчій діяльності: тези доповідей та повідомлень науково-практичної конференції (Київ, 3 квітня 2009 р.) : Видання

53. Застосування запобіжних заходів, альтернативних взяттю під варту, у кримінальному судочинстві України: посібник викладача/ авт. кол. Н. Ахтирська та ін.- Київ: Конус-Ю, 2009.- 236 с.+1 CD.- ISBN 978-966-2250-08-4

54. Защита прав человека в современном мире. - М., 1993.

55. Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах [1963-2008 рр.]: станом на 1 лютого 2009 р.- Вид. 5-те, змін. та доп.- Харків: Одісей, 2009.- 544 с.

56. Зеленецький В. Загальні напрями підвищення ефективності діяльності органів кримінального переслідування/ В.Зеленецький, Л.Лобойко; В. Зеленецький, Л. Лобойко// Право України.- 2009.- 2.- С.52-59.- Бібліограф. 12 назв

57. Землянский П.Т. Уголовно-процессуальное законодательство в первые годы Советской власти (на материалах УССР). - К., 1972.

58. Зразки кримінально-процесуальних документів: Науково-практичний посібник / За ред. М.П.Стрельбицького. – К.: Істина, 2006.

59. Каменева А.Н. Проблема "согласия" жертвы при квалификации изнасилования в России и зарубежных странах/ А.Н.Каменева; А.Н. Каменева// Вестник Московского университета.- 2008.- 2.- С. 76-84.

60. Капліна О.В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права: монографія/ О.В.Капліна; О.В. Капліна ; національна юридична академія України ім. Я. Мудрого.- Харків: Право, 2008.- 296 с.

61. Карлен Д. Американские суды: система и персонал. - М., 1972.

62. Карпенко М.О. Особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх: монографія/ М.О.Карпенко; М.О. Карпенко.- Харків: ФІНН, 2009.- 240 с.

63. Кларк Лерой Д. Большое жюри: использование политической власти и злоупотребление ею. - М., 1978.

64. Ковалев В.А., Чаадаев С.Г. Органы расследования и судебная система Великобритании. - М., 1985.

65. Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т. Кримінальний процес України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

66. Козлова А.Н. Понятие и содержание публичного интереса в свете принципа публичности уголовного судопроизводства/ А.Н.Козлова; А.Н. Козлова// Вестник Московского университета.- 2007.- 1.- С. 72-86.

67. Козьяков І.М. Прокурор в апеляційному провадженні у кримінальних справах: навчальний посібник/ І.М.Козьяков, Н.В.Лісова; І.М. Козьяков, Н.В. Лісова.- Київ: Алерта, 2010.- 148 с.- (Бібіліотека прокурора).- ISBN 978-966-2183-81-8

68. Конституции зарубежных государств. - М., 1982.

69. Копетюк М. Правові аспекти процесуальної самостіності та незалежності слідчого/ М.Копетюк; Микола Копетюк// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2008.- 12.- с. 174-177.

70. Кофанов А. К вопросам оценки судом экспертного заключения и обеспечения безопасности его источника в судопроизводстве/ А.Кофанов; Андрей Кофанов// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2009.- 12.- С. 187-189.

71. Кримінальна юстиція: збірник нормативних актів.- Одісей, 2008.- 408 с.- ISBN 978-966-633-686-9

72. Кримінальний кодекс України. Практика судів України з кримінальних справ 2007-2008/ уклад.: В. В. Сташис, В. І. Тютюгін ; за заг. В. В. Сташиса.- Київ: Юрінком Інтер, 2009.- 384 с.

73. Кримінальний процес України . За ред.Грошевого Ю.М. та Хотенця В.М.. – Харків, 2000.

74. Кримінальний процес України: тестові завдання : навчальний посібник/ за заг. ред. д.ю.н., проф. Нора В. Т.- Київ: Правова єдність, 2010.- 376 с.

75. Кримінально-процесуальне право України: підручник/ за заг. ред. Ю. П. Аленіна.- Харків: Одіссей, 2009.- 816 с.

76. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. За заг. ред. В.Т.Маляренка, В.Г.Гончаренка. – К.: Форум, 2003.

77. Кримінально-процесуальний кодекс України: Проект Комітету з питань правосуддя Верховної Ради України(реєстраційний №0952, 2007 рік).

78. Кримінально-процесуальний кодекс України: Проект Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права(2007 рік).

79. Кросс Р. Прецедент в английском праве. - М., 1985.

80. Куркін В. Класифікація судових експертиз/ В.Куркін; Віталій Куркін// Юридичний журнал.- К.: Юстініан, 2008.- 5(71).- С. 87-91.

81. Кучинська О.П. Кримінально-процесуальні документи. Досудове та судове слідство: навчально-практичний посібник/ О.П.Кучинська; О.П. Кучинська.- Київ: Юрінком Інтер, 2009.- 408 с.

82. Ларин А.М. Презумпция невиновности/ А.М.Ларин; А.М. Ларин.- Москва: Наука, 1982.- 152 с.

83. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции/ А.М.Ларин.- Москва: Юридическая литература, 1986.- 160 с.

84. Лейленд Пітер. Кримінальне право. Злочин, покарання, судочинство. Англійський підхід. – К.: Основи, 1996.

85. Лешукова И. Понятие "приостановление производства" по уголовному делу" в случау, когда обвиняемый скрылся от следствия/ И.Лешукова// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2008.- 9.- С.150-151.

86. Лисогор В. Презумпція невинуватості - основний принцип кримінального процесу в правовій державі/ В.Лисогор, Н.Махначова; Василь Лисогор, Наталя Махначова// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2010.- 1.- С. 145-148.

87. Лобойко Л. Основні підстави і цілі реформування кримінально-процесуального законодавства України/ Л.Лобойко; Л. Лобойко// Право України.- 2009.- 2.- С.36-42.

88. Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій. – К.: Видавництво “Істина”, 2005.

89. Лубенский А.И. Предварительное расследование по законодательству капиталистических государств. - М., 1977 .

90. Луцик В. Недоліки, допущені при складанні обвинувального висновку, як підстава для повернення справи прокурору/ В.Луцик// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2008.- 2.- с.141-145

91. Луцик В. Поняття, форми та завдання інституту повернення кримінальної справи прокурору/ В.Луцик; Василь Луцик// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2009.- 8.- С. 24-27.

92. Маляренко В. До питання доктрини кримінальної юстиції в Україні/ В.Маляренко; В. Маляренко// Право України.- 2009.- 2.- С.11-23

93. Малярчук Н. Підстави закриття кримінальної справи приватного обвинувачення/ Н.Малярчук; Назар Малярчук// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2009.- 12.- С. 172-175.

94. Малярчук Н. Формування та розвиток інституту приватного обвинувачення/ Н.Малярчук; Назар Малярчук// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2009.- 11.- с. 184-187.

95. Малярчук Т. Про основні напрями оптимізації норм Кримінально-процесуального кодексу України/ Т.Малярчук; Тетяна Малярчук// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2009.- 12.- С. 180-183.

96. Махов В.Н., Пешков М.А. Уголовный процесс США (досудебные стадии). – М., 1998.

97. Мизулина Е.Б. Концепция самоограничения государства. – Тарту, 1991.

98. Мельничок В. Судово-психологічна експертиза учасників подій, пов'язаних із використанням транспортних засобів/ В.Мельничок; В. Мельничок// Право України.- 2009.- 1.- С.93-96.

99. Микеле де Сальвиа. Прецеденты Европейского суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, относящейся к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004.

100. Михайленко О.Р. Прокуратура Франції, ФРН, Великобританії, США. – К., 2001.

101. Михайленко О.Р. Складання процесуальних актів у кримінальних справах. -К.: Юрінком Інтер, 2000.

102. Михайлов П.Л. Суд присяжных во Франции: становление, развитие и трансформация. – СПб.: Изд-во Р.Асланова “Юридический центр Пресс”, 2004.

103. Михеенко М.М. Проблеми розвитку кримінального процесу в Україні: Вибрані твори.- К.: Юрінком Інтер, 1999.

104. Михеєнко М.М., Нор В. Т., Шибіко В.П Кримінальний процес України. 2-ге вид. Підручник. - К.: Либідь, 1999.

105. Mихеєнко М.М., Шибіко В.П., Дубинський А.Я. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України. - К.: Юрінком Інтер, 1999.

106. Михеенко М.М., Шибико В.П. Уголовно-процессуальное право Великобритании, США и Франции. - К., 1988.

107. Михеєнко М.М, Молдован В.В., Радзієвська Л.К. Порівняльне судове право. - К.: Либідь, 1993..

108. Мідор Даніель Д. Суди в Сполучених Штатах Америки. - Сент-Пол, Мінесота, 1991.

109. Модельный Уголовно-процессуальный кодекс для государств-участников СНГ. - Санкт-Петербург , 1996.

110. Молдован А.В. Забезпечення обвинуваченому права на захист у кримінальному процесі Федеративної Республіки Німеччини та України(порівняльно-правове дослідження) : Монографія. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2004.

111. Молдован В.В., Молдован А.В. Порівняльне кримінально-процесуальне право: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 1999.

112. Молдован В.В., Молдован А.В.Порівняльне кримінально-процесуальне право. К.: Юрінком Інтер. 1999.

113. Моршакова Т.Г. Оценка качества судебного разбирательства (по уголовным делам): монография/ Т.Г.Моршакова, И.Л.Петрухин; Т.Г. Моршакова, И.Л. Петрухин.- Москва: Наука, 1987.- 239 с.

114. Мохонько О. Можливості реалізації принципу змагальності сторін під час затиримання особи: проблеми теорії і практики/ О.Мохонько; О. Мохонько// Право України.- 2009.- 10.- С. 247-253.

115. Мошак Г.Г. Положення німецького права в дослідженнях потерпілого від злочину/ Г.Г.Мошак; Г.Г. Мошак// Часопис Київського університету права.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2009.- 2.- С. 233-240.

116. Назаров В.В. Механізм судового захисту прав та свобод людини і громадянина у кримінальному проваджені/ В.В.Назаров; В.В. Назаров// Часопис Київського університету права.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2009.- 2.- С. 240-245.

117. Неня О. До питання про методи дослідження у практичній правозастосовчій діяльності/ О.Неня; О. Неня// Право України.- 2009.- 8.- С. 139-145.

118. Николайчик В.М. Уголовный процесс США. - М., 1981.

119. Ніколенко Л. Взаємозв'язок принципів змагальності, диспозитивності та процесуальної рівності учасників у господарському судочинстві/ Л.Ніколенко; Людмила Ніколенко// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2008.- 10.- С. 51-54.

120. Нор В.Т. Практикум з кримінальногo процесу України. - Львів, 1994.

121. Павлишин А. Ціль сучасного кримінального процесу України/ А.Павлишин; А. Павлишин// Право України.- 2009.- 2.- С.134-138.- Бібліограф. 13 назв

122. Павлік О. Міжнародно-правові стандарти щодо захисту прав потерпілого у кримінально-виконавчому законодавстві України/ О.Павлік; О. Павлік// Право України.- 2009.- 7.- С.146-152.

123. Петрухин И.Л. Оправдательный приговор/ И.Л.Петрухин; И.Л. Петрухин// Государство и право.- 2009.- 2.- С.30-36.

124. Пешков М.А. Арест и обыск в уголовном процессе США. - М.: Спарк, 1998.

125. Погорецький М. Новий КПК України : політичні, теоретичні та юридичні питання/ М.Погорецький; М. Погорецький// Право України.- 2009.- 2.- С.29-35

126. Погорецький М. Про співвідношення джерел фактичних данних і джерел доказів у кримінальному процесі/ М.Погорецький; М. Погорецький// Право України.- 2009.- 1.- С.80-85.

127. Пожар В. Щодо класифікації представництва у кримінальному судочинстві/ В.Пожар; Вадим Пожар// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2009.- 5.- С. 144-146.

128. Полянский Н.Н. Уголовное право и уголовный суд Англии. - М., 1969.

129. Поповченко О. Кримінально-процесуальні гарантії нотаріальної діяльності/ О.Поповченко; Олег Поповченко// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2009.- 5.- С. 147-151.

130. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник. – М., 2000.

131. Практика судів України з кримінальних справ (2006 - 2007)/ за заг. ред В.В. Сташиса.- К.: Юрінком Інтер, 2008.- 880 с.

132. Прилуцький П. Проблемні питання формування внутрішнього переконання судді у кримінальному процесі/ П.Прилуцький; П. Прилуцький// Право України.- 2009.- 7.- С. 167-174.

133. Присвячене пам'яті професора А. Я. Дубинського/ Київський національний університет внутрішніх справ; Асоціація процесуалістів.- Київ: Атіка, 2009.

134. Психологія слідчої діяльності: навчальний посібник/ за заг ред. Л. І. Казіміренко ; Мін-во освіти і науки України, Київський національний університет внутрішніх справ.- Київ: Правова єдність, 2009.- 200 с.

135. Рибалка О. Начальник слідчого відділу як суб'єкт доказування/ О.Рибалка; Олександр Рибалка// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2009.- 11.- С. 180-183.

136. Рибалка О. Потерпілий як суб'єкт доказування у кримінальних справах приватного обвинувачення/ О.Рибалка; Олександр Рибалка// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2009.- 12.- С. 176-179.

137. Рішення Верховного Суду України. - К., 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,2007,2008.

138. Романов А.К. Правовая система Англии. - М.: Дело, 2002.

139. Романов С.В. Право подозреваемого и обвиняемого на защиту: пределы осуществления, возможность и последствия злоупотребления/ С.В.Романов; С.В. Романов// Вестник Московского университета.- 2008.- 4.- С. 14-37.

140. Романов С.В. Требование всесторонности, полноты и обьективности исследования обстоятельств дела как необходимае условие предварительного расследования/ С.В.Романов; С.В. Романов// Вестник Московского университета.- 2008.- 1.- С. 18-37.

141. Савицкий В.М. Язык процессуального закона. Вопросы терминологии. -М., 1987.

142. Самарин В. Проблеы совершенствования правового регулирования допустимости доказательств в уголовном процессе Украины и Республики Беларусь: сравнительно-правовой анализ/ В.Самарин, Н.Стоянов; Вадим Самарин, Николай Стоянов// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2009.- 5.- С. 139-143.

143. Самойленко В. Розвиток інституту судововго контролю у кримінальному процесі України у перші роки радянської влади/ В.Самойленко; Віра Самойленко// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2009.- 6.- С. 24-27.

144. Соединенные Штаты Америки. Конституция и законодательные акты. - М.,1993.

145. Солдатенко О. Досудове слідство: необхідність реформування та перспективи розвитку/ О.Солдатенко; Олена Солдатенко// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2008.- 10.- С. 152-153.

146. Соловйова О. Примирення сторін як альтернативний захід розв'язання кримінально-правових конфліктів/ О.Соловйова; Олена Соловйова// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2008.- 10.- С. 107-111.

147. СССР-Англия: юстиция и сравнительное правоведение // Материалы советско-английского симпозиума. - М., 1986.

148. Стахівський С. Новий Кримінально-процесуальний кодекс України: хто замовляє музику...?/ С.Стахівський// Право України.- 2008.- 4.- с.54-58

149. Строган А. Відомчий, судовий контроль, прокурорський нагляд за розглядом і вирішенням клопотань на досудовомк слідстві/ А.Строган; Анна Строган// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2008.- 9.- С. 157-160.

150. Строган А. Сутність і зміст розсуду слідчого під час розгляду та вирішення клопотань учасників кримінального процесу/ А.Строган// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2007.- 9.- с.90-93

151. Судовий захист прав людини в Україні і проблеми кримінальної юстиції.- Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2008.- 48 с.

152. Сучасні системи адвокатури. За ред. О.Д.Святоцького. - К., 1993.

153. Тарасюк А. Проблеми доказування характеру та розміру шкоди, завданої злочином, передбаченим ст. 361 КК України/ А.Тарасюк; Анатолій Тарасюк// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2009.- 7.- С. 144-148.

154. Таращук О. Міжнародно-правові засади забезпечення права на безоплатну юридичну допомогу у кримінальному процесі України/ О.Таращук; Ольга Таращук// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2009.- 2.- С. 153-155.

155. Телегина Т.Д. К вопросу о современном понимании специальных знаний в уголовном процессе России/ Т.Д.Телегина; Т.Д. Телегина// Вестник Московского университета.- 2008.- 2.- С. 85-98.

156. Тертишник В.М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України. - К.: А.С.К., 2002.

157. Тертишник В.Т. Кримінально-процесуальне право: Підручник. 5-те вид., доп. і перероб. – К.: А.С.К.,2007.

158. Тищенко О. Спірні питання застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в суді першої інстанції/ О.Тищенко; О. Тищенко// Право України.- 2009.- 10.- С. 199-205.

159. Тищенко О.І. Запобіжний захід у вигляді взяття під варту: проблеми обрання та оскарження в досудовому провадженні по кримінальній справі: монографія/ О.І.Тищенко; О.І. Тищенко.- Харків: ФІНН, 2008.- 176 с.

160. Тростянська Я. Визнання та виконання в Україні вироків іноземних судів у кримінальних справах та їх відмінність від інших видів правової допомоги/ Я.Тростянська; Ярослава Тростянська// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2009.- 12.- С. 167-17

161. Тугутов Б.А. Основы взаиомоотношений прокурора и суда в уголовном судопроизводстве (отечественный и зарубежный опыт)/ Б.А.Тугутов; Б.А. Тугутов// Вестник Московского университета.- 2007.- 5.- С. 113-120.

162. Уайнреб Л. Отказ в правосудии: Уголовный процесс в США. - М., 1985.

163. Уайнреб Л.Л. Отказ в правосудии: Уголовый процесс США/ Л.Л.Уайнреб; Ллойд Л. Уайнреб.- Москва: Юридическая литература, 1985.- 192 с.

164. Уголовно-процессуальный кодекс Франции. - М., 1967.

165. Уголовно-процессуальный кодекс Франции. – М.: Изд-во “Юридический колледж МГУ”, 1996.

166. Удалова Л.Д. Кримінальний процес України в питаннях і відповідях: навчальний посібник/ Л.Д.Удалова, Н.З.Рогатинська; Л.Д. Удалова, Н.З. Рогатинська.- Київ: КНТ, 2009.- 154 с.

167. Удалова Л.Д. Предмет доказування у справах, що закриваються провадженням за нереабілітуючими підставами: монографія/ Л.Д.Удалова, Н.З.Рогатинська; Л.Д. Удалова, Н.З. Рогатинська.- Київ: КНТ, 2009.- 152 с.

168. Уолкер Р. Английская судебная система. - М., 1980.

169. Федеративная Республика Германия. Конституция и законодательные акты. - М.: Прогресс, 1991.

170. Федеративная Республика Германия. Уголовно-процессуальный кодекс. - М.: Манускрипт, 1994.

171. Федорчук Н.Б. Захист прав потерпілих від злочину в англо-американській правовій системі та кримінальному судочинстві України: монографія/ Н.Б.Федорчук, В.Т.Нор; Назар Федорчук, Василь Нор.- Київ: Правова єдність, 2009.- 192 с.

172. Филимонов Б.А. Основы теории доказательств в германском уголовном
процессе. -М., 1994.

173. Филимонов Б.А. Уголовный процесс ФРГ. - М., 1974.

174. Филиппов С.В. Судебная система США. - М., 1980.

175. Фридмен Л. Введение в американское право. - М., 1993.

176. Харчук В. Історичний досвід утворення та функціонування судів у справах неповнолітніх як основних органів ювенальної юстиції/ В.Харчук, В.Хомич; Василь Харчук, Вікторія Хомич// Юридичний журнал.- К.: Юстініан, 2009.- 7-8(86).- С. 73-75.

177. Чернова А. Особливості застосування тимчасового запобіжного заходу/ А.Чернова; Альона Чернова// Юридичний журнал.- К.: Юстініан, 2009.- 3(81).- С. 75-77.

178. Шарвен Р. Юстиция во Франции. - М., 1978.

179. Шевчук С. Судовий захист прав людини. Практика Європейського суду з прав людини у контексті західної правової традиції. – К.: Реферат, 2006.

180. Шибіко В.П., Молдован В.В. Кримінальний процес: практикум. – К.: Юрінком Інтер, 2000.

181. Штурмак О. Забезпечення прав людини як невід'ємна умова допустимості доказів у кримінальному судочинстві України/ О.Штурмак; О. Штурмак// Право України.- 2009.- 7.- С. 125-129.

182. Яцун О. Особливості врахування особи неповнолітнього при призначенні покарання/ О.Яцун; Олександр Яцун// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2008.- 11.- С. 20-24.- Бібліограф. 20 назв.


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.024 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты