Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОрієнтовні теми доповідей студентів. 1. Проблеми правової реалізації конституційного принципу забезпечення права касаційного оскарження судового рішення в кримінальному провадженні.
Читайте также:
  1. Діагностування індивідуальних особливостей уяви студентів
  2. Діагностування психологічної готовності студентів до опанування нового у професійній діяльності
  3. Діяльність дитячих і юнацьких громадських організацій як одна із форм організації дозвілля учнів та студентів.
  4. ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВСІХ ФАКУЛЬТЕТІВ
  5. для студентів гр. МН01,03-13
  6. Для студентів денної форми навчання
  7. Для студентів заочної форми навчання
  8. Для студентів, які навчаються за галуззю знань
  9. До проведення занять та крітерії оцінювання роботи студентів.
  10. З ДИСЦИПЛІНИ «МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ» (ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

1. Проблеми правової реалізації конституційного принципу забезпечення права касаційного оскарження судового рішення в кримінальному провадженні.

2. Відмінність стадій апеляційного та касаційного провадження.

3. Проблеми вдосконалення порядку касаційного оскарження.

4. Особливості доказування в суді касаційної інстанції.

5. Забезпечення засади гласності судового розгляду та безпосередності дослідження доказів в касаційній інстанції.

6. Особливості нового судового розгляду після скасування касаційним судом вироку чи ухвали.

Література до тем 11 і 12:

1. Бобечко Н. Недопустимість погіршення становища підсудного в апеляційному провадженні // Львівський національний університет імені Івана Франка (2011 р.), [електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlnu_yu/2011_53/329crp53.pdf

2. Богословская Л.А., Хотенец В.М Законность и обоснованность кассационного определения. - Харьков, 1977 .

3. Громко В. Я. Підстави для зміни чи скасування судових рішень у апеляційному порядку в кримінальних справах (деякі аспекти) [Електронний ресурс] / В. Я. Громко // Університетські наукові записки.Право. – 2010. - № 2. – С. 33-47. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Unz/2010_2/04.pdf

4. Грошевой Ю.М., Пономаренко Л.Г., Хотенец В.М. Кассационный протест прокурора по уголовным делам. - К., 1989.

5. Гультай М.М. Виявлення і виправлення слідчих та судових помилок у кримінальному процесі України: стадії досудового розслідування, попереднього розгляду справи суддею, судового розгляду та апеляційного провадження: Монографія. – Х.: “Кроссроуд”, 2008.

6. Костюченко О.Ю. Апеляційне оскарження судових рішень у кримінальному процесс України / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : ВПЦ Київський університет, 2006. — 182с.

7. Маляренко В.Т. Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів. – К.: Юрінком Інтер, 2005.

8. Маляренко В.Т. Про окремі питання касаційного перегляду кримінальних справ за новими правилами // Вісник Верховного Суду України. – 2001. - №4. – Ст.40 – 49.

9. Маляренко В.Т. Про подання апеляцій на судові рішення у кримінальних справах// Вісник Верховного Суду України. - 2002. - № 3. -С. 42-53.10. Маляренко В.Т. Про розгляд кримінальної справи в апеляційному порядку // Вісник Верховного Суду України. – 2002. - №2. – С.48-55

11. Мартынчик Е.Г. Гарантии прав осужденного в надзорном производстве. - Кишинев, 1985.

12. Мірошников І.Ю. Судове слідство в апеляційній інстанції: монографія / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х. : Право, 2007. — 192c.

13. Мірошніков І. Ю. Судове слідство в апеляційній інстанції / Мірошніков І. Ю. – Харків : Право, 2007. – 192 с.

14. Морщакова Т.Г., Петрухин И.Л. Оценка качества судебного разбирательства по уголовным делам. - М., 1987 .

15. Проверка законности и обоснованности приговора (сравнительное исследование). - К., 1991.

16. Сапін О. Прокурор у кримінальному провадженні з перегляду судових рішень: досвід зарубіжних держав [Електронний ресурс] / О. Сапін // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2011. – №2. – С. 107-113. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vnapu/2011_2/19SAPIN.pdf

17. Темушкин О.П. Организационно-правовые формы проверки законности и обоснованности приговоров. - М., 1978.

18. Филин Д. В. Проблемы апелляции в современном уголовно-процессуальном законодательстве Украины / Д. В. Филин // Государство и право. – 2005. – № 2. – С. 78–83.19. Шевченко Т. В. Нагальні проблеми апеляційного розгляду кримінальних справ / Т.В. Шевченко // Вісник Верховного Суду України. - 2003. - № 4 (38). - С. 49-59.

Лекція 12 (2 год.)

Тема 13. Проблемні питання провадження у Верховному Суді України

Завдання та значення стадії перегляду судових рішень Верховним Судом України. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України. Особи, які мають право подати заяву про перегляд судових рішень Верховним Судом України. Строк подання заяви про перегляд судових рішень. Зміст заяви про перегляд судових рішень. Порядок подання заяви про перегляд судових рішень. Процедура допуску заяви до розгляду. Порядок розгляду справи Верховним Судом України. Види ухвал Верховного Суду України за результатами розгляду заяви.

Завдання для самопідготовки (2 год.)


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 21; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты