Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОрієнтовні теми доповідей студентів. 1. Основні напрями реформування стадії досудового розслідування в Україні.
Читайте также:
  1. Діагностування індивідуальних особливостей уяви студентів
  2. Діагностування психологічної готовності студентів до опанування нового у професійній діяльності
  3. Діяльність дитячих і юнацьких громадських організацій як одна із форм організації дозвілля учнів та студентів.
  4. ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВСІХ ФАКУЛЬТЕТІВ
  5. для студентів гр. МН01,03-13
  6. Для студентів денної форми навчання
  7. Для студентів заочної форми навчання
  8. Для студентів, які навчаються за галуззю знань
  9. До проведення занять та крітерії оцінювання роботи студентів.
  10. З ДИСЦИПЛІНИ «МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ» (ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

1. Основні напрями реформування стадії досудового розслідування в Україні.

2. Проблеми визначення строків досудового слідства.

3. Повідомлення про підозру: проблемні питання.

4. Проблемні питання взаємодії слідчих і оперативних підрозділів.

5. Проблеми законодавчої регламентації порядку проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

6. Підстави та порядок зупинення досудового слідства: проблемні питання.

7. Форма та зміст обвинувального акту, реєстр матеріалів досудового розслідування

8. Постанова слідчого про закриття кримінальної справи: зміст і значення.

9. Процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності.

10. Форми закінчення досудового розслідування.

11. Проблемні питання надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

12. Обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

13. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування.

14. Оскарження слідчим дій чи бездіяльності прокурора.

15. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування.

Література до теми 6:

 

1. Антонюк О. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням як новий напрям діяльності прокурора у кримінальному судочинстві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 409-416. – (Юридична ; Вип. 51).

2. Благодир С.М. Закриття кримінальної справи в досудовому слідстві : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Благодир Сергій Миколайович ; Національна академія внутрішніх справ України. - К., 1998. - 18 с.

3. Гапанович Н.Н. Отказ в возбуждении уголовного дела. - Минск, 1977 .

4. Глобенко Г. І. Закриття кримінальних справ з нереабілітуючих підстав [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Глобенко Геннадій Іванович ; Харківський національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2007.. - 19 с.

5. Горпенюк А. Організаційно-правові питання вдосконалення досудового слідства в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 64-69.6. Горпенюк А. Становлення та перспективи розвитку досудового слідства в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 98-100.

7. Гришин Ю.О. Закінчення досудового слідства зі складанням обвинувального акта [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Гришин Юрій Олександрович ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2000.. - 19 с.

8. Губська О.А. Процесуальні питання звільнення особи від кримінальної відповідальності за нереабілітуючими обставинами : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / О.А. Губська ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2002.. - 18 с.

9. Дроздов О.М. Проблеми дотримання розумних строків під час ознайомлення обвинуваченого і його захисника з матеріалами справи // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України та ін. – Київ, 2011. – № 2 (125). – С. 26-30

10. Ефанова В.А. Возбуждение уголовного дела судом. - Воронеж, 1988.11. Зеленецкий В.С. Возбуждение уголовного дела. – Харьков,1998.

12. Івасюк І. Г. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності і від покарання внаслідок зміни обстановки: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Івасюк Ігор Георгійович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2002.. - 20 с.

13. Каткова Т. В. Закінчення досудового слідства та складання обвинувального висновку у кримінальній справі. Навч. посібник / Т. В. Каткова, А.Г. Каткова. – Х.: «Рубікон», 2002. – 96 с.

14. Малютін І.А. Підстави та процесуальний порядок зупинення попереднього розслідування : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Малютін Ігор Анатолійович ; Національна академія внутрішніх справ України. - К., 2000. - 19 с.

15. Матюшенко Р.І. Виконання процесуального рішення про закриття кримінальної справи : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Матюшенко Радміла Іванівна; Національна академія внутрішніх справ України МВС України. - К., 2004. - 20 с.

16. Михайленко А.Р. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе. - Саратов, 1975.

17. Некрасова С.В., Кесареева Т.П. Правовые вопросы возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. – М.: Изд-во “Юрлитинформ”, 2006.

18. Осмолян В.А. Ознайомлення учасників досудового слідства з матеріалами кримінальної справи // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 168-173. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165

19. Пашинін О.І. Функціональне призначення досудового провадження у кримінальному процесі // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 17. – С. 312-318.20. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. №12 ”Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності”// Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах. – К.: Юрінком Інтер, 2007. - С.346-353.

21. Романюк Б.В. Удосконалення досудового провадження в Україні : монографія / Б.В. Романюк ; [наук. ред. Костицький М.В.]. – Київ, 2011. – 228 с.

22. Рось Г.В. Закриття кримінальної справи у кримінальному процесі України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Г. В. Рось; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – 20 с.

23. Соловйова О. Є. Примирення сторін у кримінальному процесі України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Соловйова Олена Євгеніївна ; Харківський національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2006.. - 20 с.

24. Степанов П. Л. Закриття кримінальних справ у зв'язку з дійовим каяттям: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Степанов Павло Леонідович ; Київський національний ун-т внутрішніх справ. - К., 2008. - 17 с.

25. Шепітько В. Проблеми застосування психологічного впливу на досудовому слідстві // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 1 (56). – С. 195-200.

26. Шимановский В.В. Законность и обоснованность возбуждения уголовного дела. - Л., 1987.

Література до теми 7:

1. Бахарев Н.Б. Очная ставка: уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы. - Казань, 1982.

2. Бахин В.П. Следственная практика: проблемы изучения и совершенствования. - К., 1991.

3. Белкин Р.С., Белкин А.Р. Эксперимент в уголовном судопроизводстве: Методическое пособие. – М.: Издательская группа ИНФРА. М –НОРМА, 1997.

4. Берназ В.Д., Смоков С.М. Рішення слідчого (криміналістичний, процесуальний та психологічний аспекти). – Одеса: Вид-во Одеського юридичного інституту НУВС, 2004.

5. Быховский И.Е.Соединение и выделение уголовных дел в советском уголовном процессе. - М., 1961.

6. Викторова Л.Н. Фактор времени и его значение для раскрытия и расследования преступлений: Учеб пособие. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1983.

7. Власов В.И. Расследование преступлений: проблемы качества. - Саратов,1988.

8. Галаган В.І. Проблеми вдосконалення кримінально-процесуальної діяльності органів внутрішніх справ України: Монографія. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2002.

9. Глазырин Ф.В., Кругликов А.П. Следственный эксперимент. - Волгоград,1981.

10. Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. – СПб.: Изд-во “Юридический центр Пресс”, 2002.

11. Гончаренко В.И. Научно-технические средства в следственной практике. - К.,1984.

12. Громов Н.А. Институт привлечения к уголовной ответственности. - Саратов, 1991.

13. Даневский В.П. Наше предварительное следствие: его недостатки и реформа. – К.: Семенко Сергей, 2003.

14. Денисов С.А. Законность и обоснованность соединения и выделения уголовных дел. – М.: Изд-во “Юрлитинфрм”, 2004.

15. Джига М.В., Баулін О.В., Лук"янець С.І., Стахівський С.М. Провадження дізнання в Україні. – К., 1999.

16. Дубинский А.Я. Исполнение процессуальных решений следователя. - К.,1984.

17. Дубинский А.Я. Производство предварительного расследования органами внутренних дел. - К., 1987 .

18. Дубинский А.Я., Сербулов В.А. Привлечение в качестве обвиняемого. - К., 1989.

19. Дубинский А.Я., Шостак Ю.И. Организация и деятельность следственно-оперативной группы. - К., 1981.

20. Дубривный В.А. Деятельность следователя по расследованию преступлений. Общая характеристика. Цели. Действия. - Саратов, 1987 .

21. Зеленецкий В.С. Прокурорский надзор за законностью представлений следователя. - Харьков, 1991.

22. Зинатуллин З.3., Салахов М.С., Чулюкин Л.Д. Подследственность уголовных дел. - Казань, 1986.

23. Карнеева Л.М.Привлечение к уголовной ответственности. Законность и обоснованность. - М. , 1971.

24. Клименко Н.І. Судова експертологія: Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: ВД “Ін Юре”, 2007.

25. Колмаков В.П. Следственный осмотр. - М., 1969.

26. Крылов И.Ф., Бастрыкин А.И. Розыск, дознание, следствие. - Л., 1984.

27. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. - М., 1986.

28. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. - М., 1973.

29. Лукашевич В.З.Установление уголовной ответственности в советском
уголовном процессе. - Л., 1985.

30. Маслов И.В. Правовая регламентация уголовно-процессуальных сроков(досудебное производство). – М.: Изд-во “Юрлитинформ”, 2004.

31. Митрохин Н.П. Законность и демократизм предварительного следствия. – Минск: Вышэйшая школа, 1979.

32. Михайленко А.Р. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан. – К., 1999.

33. Михайленко А.Р. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан. – К.: Юринком Интер, 1999.

34. Михайленко О.Р. Строки та інші часові параметри у кримінальному процесі. – К.: Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка, 2000.

35. Натура Д.А., Натура А.И. Эксгумация и особенности тактики следственных действий, связанных с эксгумированным трупом. – М.: Изд-во “Юрлитинформ”, 2003.

36. Оперативно-розшукове супроводження кримінального судо-чинства в Україні : Навч. посіб. [Бараненко Б. І., Бочковий О. В., Єськов С. В. та ін.]; за ред. проф. К.В. Антонова, проф. Б. І. Бараненка. — Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. — 216 с.

37. Панюшкин А.А. Научно-технический прогресс и уголовное судопроизводство (правовые аспекты). - Воронеж, 1985.

38. Петренко В.И. Предъявление для опознания при расследовании преступлений. - М., 1975.

39. Петрухин И.Л. Свобода личности и уголовно-процессуальное принуждение. - М., 1985.

40. Письменний Д.П., Федченко В.М. Розслідування злочинів слідчою та слідчо-оперативною групою: правові й організаційні засади: Монографія. – Дніпропетровськ: Дніпропетровскьй державний університет внутрішніх справ, 2006.

41. Погорецький М. А. Поняття організації оперативно-розшукової діяльності / Погорецький М. А., Шелеменцев В. П. // Кримський юрид. вісник. — Сімферополь, 2010. — Вип. 1 (8). — Ч. І. — С. 18–28.

42. Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. Минск, 1978.

43. Самолаева Е.Ю. Теория и практика предъявления для опознания людей. – М.: Изд-во “Юрлитинформ”, 2004.

44. Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности). - Волгоград, 1984.

45. Соловьев А.Б. Очная ставка. – М.: Изд-во “Юрлитинформ”, 2006.

46. Соловьев А.Б. Система следственных действий как средство уголовно-процессуального доказывания. – М.:Изд-во “Юрлитинформ”, 2006.

47. Соловьев А.Б., Токарева М.Е., Власова Н.А. Общие условия предварительного расследования. – М.: Изд-во “Юрлиинформ”, 2005.

48. Томин В.П. Острые углы уголовного судопроизводства. - М., 1991.

49. Фомин М.А. Обыск в современном уголовном процессе России. – М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2006.

50. Шейфер С.А. Следственніе действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. – М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2004.

51. Шейфер С.А. Следственные действия: система и процессуальная форма. - М.,1985.

52. Шимановский В.В. Общие условия производства предварительного следствия. - Л., 1983.

53. Ягодинский В.Н. Подследственность преступлений. - К., 1994.

Література до теми 8:

 

1. Быков В.М., Ломовский В.Д. Приостановление производства по уголовному делу. - М., 1978.

2. Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. – СПб.: Изд-во “Юридический центр Пресс”, 2002.

3. Гришин Ю.А. Окончание досудебного следствия с составлением обвинительного заключения: проблемы и пути реформирования. – Луганск, 1999.

4. Губська О. Поняття закриття кримінальної справи та закінчення кримінального переслідування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 109-113.

5. Дубинский А.Я. Прекращение уголовного дела в стадии предварительного расследования. - К., 1975.

6. Ефимичев С.П. Правовые и организационные вопросы окончания предварительного расследования с обвинительным заключением. - Волгоград, 1977.

7. Зеленецкий В.С. Возбуждение государственного обвинения в советском уголовном процессе. - Харьков, 1979 .

8. Лопушанский Ф.А. Следственная профилактика преступлений. - К., 1980.

9. Навроцька В. В. Проблемні питання зупинення досудового слідства // Науковий вісник. — Львів, 2009. — Вип. 4. — С.281–290.

10. Рось Г.В. Закриття кримінальної справи у кримінальному процесі України : автореф. ... канд. юрид. наук / Рось Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с.

 


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты