Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСтруктури населення
Читайте также:
  1. Amp; 1. Організація оповіщення та інформування населення.
  2. Адміністративні правопорушення, що посягають на трудові права громадян і здоров’я населення
  3. Аналіз обсягів виробництва і реалізації Початковим етапом аналізу є оцінка обсягів і структури виробництва продукції.
  4. Аналіз структури та динаміки витрат підприємства
  5. Банкротство и финансовая реструктуризация.
  6. Видатки бюджетів на розвиток інфраструктури країни
  7. Види реструктуризації, їх характеристика.
  8. Види юридичної відповідальності залежно від галузевої структури права
  9. Вікова структура населення
  10. ВІКОВІ ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ

 

Для аналізу складу населення за статтю і віком у демографічній статистиці широко використовується графічний метод. Найбільшого розповсюдження набули гістограми(рис 3.1.), які перетворюють у піраміди статево-віко­­вої струк­тури. Для цього значення віку переміщують з горизонтальної осі на вертикальну, а шкалу чисельності або частки відкладають на горизонтальній осі (чоловіків ліворуч, а жінок праворуч).

Контури побудованого таким чином графіка нагадують проекцію піраміди (відсіль й назва "піраміда"). На рисунку 3.2 зображена статево-вікова піраміда населення України за 1959 і 2005 рр. Для правильної побудови піраміди необхідно:

Рис. 3.1 Гістограма розподілу населення

- щоб при побудові графіка дані про вік мали одинакові інтервали (одно- чи п'ятирічні). Якщо вони подані з різним розміром інтервалу, необхідно скористуватися показником густоти розподілу:

Wx = Sx / h,

де Sx - чисельність вікової групи; h – ширина вікового інтервалу.

- при визначенні розміру вікових груп можна використовувати як абсолютні, так і відносні данні, при цьому за 100 % необхідно приймати все населення, а не окремо чоловіків і жінок;

- для того, щоб контур піраміди мав зручний для аналізу вигляд і був естетичним, необхідно дотримуватись певного співвідношення між висотою і основою піраміди за принципом "золотого перетину" (8 : 13 для пірамід з широкою основою і 13 : 8 для пірамід з вузькою основою).

Піраміди відбивають усі зміни, які відбуваються в статево-віковій структурі в процесі її еволюції. Еволюція статево-вікової структури під час переходу від традиційного до сучасного типу відтворення населення є закономірністю, що підтверджується статистично.

Перехід від режиму швидкої зміни поколінь до режиму повільної зміни супроводжується зміною статево-вікової структури населення, а отже, зміною контуру піраміди, що наочно видно на рисунку 3.2, де зображені піраміди населення України за 1959 і 2005 рр.

жінки
чоловіки

           
   
   
Жінки
 

 

 


 

Рис. 3.3. Піраміди статево-вікового складу населення 

Рис. 3.2. Статево-вікові піраміди населення за 1959 і 2005 рр.

 

Як видно, піраміди, які відображають структуру населення на різний момент часу, мають різну конфігурацію. На пірамідах чітко видно виступи, які називають моментами демографічного піку, та провали (ями) – моменти демографічної депресії. Вони показують збільшення або зменшення чисельності населення, що відбулося певну кількість років тому.

Наприклад, на піраміді 1959 р. провал у групі народжених наприкінці 1910-х років 10-15 років є слідством зниженням народжуваності у роки першої світової та громадянської війни, потім зростання до 30-х років і провал у 1930 – 1935 рр., потім різкий провал у 1940 – 1945 рр. (друга світова війна) і підвищення народжуваності у повоєнні роки. На піраміді чітко видно чисельне перебільшення жінок, особливо у старших вікових групах.

Інший вигляд має піраміда 2005 р. Результати падіння народжуваності у 30-ті та 40-ві роки змістилися у верхній сегмент піраміди. Натомість чітко видно як вплинуло на вікову структуру населення України підвищення народжуваності аж до кінця 80-х років. Звуження піраміди у її основі є результатом обвального падіння народжуваності у 1990-і роки. Піраміда 2005 р. показує, що населення країни наближається до регресивного типу в результаті глибокої демографічної кризу, вихід з якої є дуже проблематичним. Такий розвиток населення може привести до того, що в середині ХІХ ст. піраміда статево-вікової структури населення України матиме вигляд, зображений на рисунку 3.3. Ця піраміда побудована на підставі середнього варіанту прогнозу, виконаного Інститутом демографії та соціальних досліджень НАН України до 2050 р.[21] 

Жінки
Чоловіки

Рис. 3.3. Статево-вікова піраміда населення України, 2050 р.

Таким чином, аналіз статево-вікових пірамід дозволяє, з одного боку, прослідкувати історію населення за період до 100 років, з другого, – побачити його майбутнє.

Статево-вікові піраміди надають можливість на одному графіку представити на тільки статеву та вікову структуру населення, але й інші структури, наприклад, – шлюбну структуру, структуру населення за рівнем освіти, місцем проживання тощо. На рисунку 3.4 зображена піраміда населення України з виділенням населення міських і сільських поселень.

Підвищення народжуваності у 80-ті роки
Зниження народжуваності у 90-ті роки  
Зниження народжуваності у роки війни
Сільська місцевість
Міські поселення
Усе населення
Жінки
Чоловіки

Рис. 3.4. Статево-вікова піраміда населення України у 2006 р.

Кожному типу вікової структури відповідає певний вид тип пірамід, запропонованих у 1930-х рр. німецьким статистиком Ф. Бургдёрфером. (рисунок 3.5). 

а) прогресивний тип б) стаціонарний тип в) регресивний тип

 

Рис. 3.5. Контури статево-вікових пірамід за типами

вікової структури населення

Прогресивному типу відповідає піраміда, що за формою схожа з правильним трикутником. Діаграма, яка зображує стаціонарне населення, схожа на дзвін. Регресивній віковій структурі відповідає фігура, яку назвали урною. Статево-вікова піраміда населення України 2005 р. відповідає регресивному типу населення .

Порівняння пірамід за окремі роки дає змогу наочно побачити зміни, що відбулися у віковій структурі за певний період. Найкраще це видно, якщо представити дві піраміди на одній діаграмі, як це зроблено на рисунку 3.6, де у вигляді полігону розподілу представлені статево-вікові піраміди населення України у 1959 і 2006 рр.

 

               
 
Чоловіки
 
Жінки
 
   
 
   


Рис. 3.6. Статево-вікова піраміди населення України у 1959 і 2006 рр.

На рисунку видно які зміни відбулися у статево-віковій структурі населення за 50 років – зросла чисельність населення у старших вікових групах, а чисельність молодих вікових груп скоротилася.

Запитання для самоконтролю

 

1. Приріст (скорочення) населення: поняття, види, методи розра­хунку.

2. Відносні показники динаміки чисельності населення: види, визначення, методика розрахунку.

3. Демографічні структури: поняття, види групувань.

4. Статева структура населення: визначення, способи вимірювання.

5. Вікова структура населення, поняття, типи, способи побудови.

6. Старіння населення: визначення, види, причини, способи вимірювання.

7. Демографічне навантаження населення: поняття, види, способи вимірювання.

8. Піраміди статево-вікового складу населення: правила побудови, способи аналізу.

 


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 270; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты