Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКЛАСИФІКАЦІЯ І СКЛАД ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ, ЩО ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ РОЗРОБЦІ ПРОЕКТІВ
Читайте также:
  1. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  2. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  3. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  4. Автоматизація комп‘ютерних проектів. Автоматизований розрахунок обміну валют
  5. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам’ятників історії і культури
  6. Акти первинного права: класифікація та значення для європейської інтеграції.
  7. Активізація революційно – визвольної боротьби на Україні у складі двох імперій.
  8. Аналитический учет материалов на складе и в бухгалтерии
  9. Атмосфера. ЇЇ хімічний склад та будова
  10. Атмосферне повітря як об'єкт правової охорони та використання

Правильно організувати будівельний майданчик для виконання будівельно-монтажних робіт — означає ство­рити умови для високопродуктивної і безпечної праці, передбачити можливу небезпеку і запобігти їй, ство­рити потрібні санітарно-гігієнічні умови працівникам. Тому ще задовго до початку будівництва проектні організації передбачають заходи з безпеки праці і пра­вильної її організації. Проектувальники зобов'язані в проектній документації розв'язувати основні питання створення безпечних і нешкідливих умов праці з обов'язковим додержанням вимог СНиП ІІІ-4-80*.

Основні заходи, передбачені в проектах організації будівництва (ПВР) і в проектах виконання робіт (ПВР), поділяють на три групи: організаційні (розробляють у календарних планах, сіткових графіках будівництва об'єкта при узгодженні будівельних процесів); за­гальні по будівельному майданчику (розробляють при проектуванні будівельних генеральних планів об'єктів) і технологічні (розробляють у технологічних картах і схемах виконання робіт).

У ПВР, які розробляють провідні проектні органі­зації, заходи з охорони праці передбачають у вигляді проектних міркувань з основних питань (перелік ти­пових тимчасових будинків для санітарно-побутово­го обслуговування, обгрунтування вибору і перелік ос­новних пристроїв з техніки безпеки — риштування, помости, освітлення, розстановка механізмів тощо).

ПВР складаються на основі робочих креслень, роз­роблених проектною організацією. У цьому проекті мають бути розв'язані всі основні питання і технічні рішення безпечного виконання кожного виду буді­вельно-монтажних робіт та організації будівельного майданчика. ПВР — найважливіша частина організа­ційно-технічної підготовки будівництва. Це робочий документ, яким повинні керуватися виконавці робіт, майстра і бригадири.

До заходів з техніки безпеки і виробничої сані­тарії, відображених у ПВР, належать:

- безпечні заходи і засоби виробництва, що рекомендуються при виконанні окремих видів робіт технологічними картами;

- добір діючих і розробка нових пристроїв для безпечного виконання робіт, у тому числі й з експлу­атації будівельних машин і механізмів;

- розміщення будівельних машин з урахуванням їхньої безпечної експлуатації;

- розробка засобів і пристроїв, що виключають можливість ураження електричним струмом;

- навантаження і розвантаження великих за роз­міром конструкцій, важких вантажів і вантажів вели­ких розмірів, їхнє зберігання та стропування;

- огородження небезпечних зон;

- освітлення будівельного майданчика і окремих робочих місць;

- забезпечення санітарно-побутовими приміщеннями та приміщеннями для пожежної і сторожової охорони (на великих будовах);

- обладнання проїздів, доріг із зазначенням їхніх ширини і радіусів заокруглень;

- обладнання складських приміщень і майданчиків та вибір способів зберігання горючих і легкозаймистих матеріалів;- блискавкозахист металевих риштувань та не­безпечних приміщень і об'єктів тощо.

При складанні календарного плану будівництва об'єкта з точки зору техніки безпеки велике зна­чення має послідовність виконання робіт. Широко застосовують потоковий метод ведення робіт. По­єднання спеціалізованих потоків в один об'єктний потік під час зведення будинку з урахуванням без­печного виконання робіт є одним з істотних факторів додержання правил техніки безпеки. У календарно­му плані розв'язується питання додержання макси­мальної послідовності виконання будівельно-монтаж­них робіт з метою забезпечення надійності елементів споруди і просторової жорсткості всієї конструкції. У календарному плані будівництва об'єкта перед­бачають насамперед обладнання санітарно-побуто­вих приміщень і забезпечення їх водою, електро­енергією, теплом. Як правило, ці роботи виконують у підготовчий період будівництва, тобто до початку ведення основних робіт.

Технологічні карти є основним документом ПВР, де розв'язуються всі питання безпечної організації праці й усунення джерел можливого травматизму. До таких питань належать: перевірка технологічності мон­тажу конструкції, у тому числі й використання засобів механізації, розробка безпечних методів монтажу кон­струкцій, добір існуючих та розробка нових захисних пристроїв, що виключають небезпеку ураження пра­цюючих електричним струмом, розробка заходів щодо безпечної праці у процесі виконання робіт з викори­станням токсичних матеріалів щодо безпечного ви­конання робіт узимку.

У будівельних генеральних планах розробляють такі питання охорони праці на об'єкті: організація сані­тарно-гігієнічного і побутового обслуговування пра­цюючих на будівельному майданчику; освітлення буді­вельного майданчика, проходів, проїздів та робочих зон; встановлення і огородження зон монтажу конст­рукцій та експлуатації будівельних машин та ме­ханізмів; розробка безпечних умов праці, що виклю­чають ураження електричним струмом (електрозахист, огородження небезпечних місць) тощо.

Докладно зазначено у додатку 8* СНиП ІІІ-4-80*.

Питання охорони праці й техніки безпеки відобража­ються також у спеціальних проектних документах — типових проектах безпечного виконання робіт з будівниц­тва серійних об'єктів; в альбомах типового інвентаря, пристроїв та інструментів для безпечного проведення робіт; окремих проектних документах (технологічні кар­ти, схеми) щодо виконання найбільш складних і небез­печних видів будівельно-монтажних робіт у складі про­ектів виконання робіт; у формі художніх плакатів з безпечного проведення окремих видів робіт.Обгрунтування і розрахункові дані прийнятих рішень з техніки безпеки викладають у пояснювальній записці до проекту (наприклад, розрахунки кріплен­ня траншей і котлованів при веденні земляних робіт, при освітленні будівельного майданчика й окремих робочих місць.при застосуванні підвісних риштувань, при розрахунках балок на гнуття і крутіння тощо).

Створений ПВР після перевірки працівниками з тех­ніки безпеки затверджує головний інженер генераль­ної підрядної організації (будівельно-монтажного управ­ління, будівельного управління), який керуватиме даним будівництвом; спеціальні роботи затверджують головні інженери субпідрядних організацій. При будівництві гос­подарським методом ПВР затверджує головний інже­нер управління капітального будівництва. Після затвер­дження проекти передають на будівництво не пізніше ніж за два місяці до початку робіт на об'єкті.

У разі будівництва в існуючих житлових масивах будівельний генеральний план погоджують з пожеж­ною інспекцією, районним архітектором та санітар­ною службою району чи міста.

Заходи з техніки безпеки під час виконання буді­вельно-монтажних робіт на діючих підприємствах роз­робляють і затверджують замовник та генеральний підрядчик, відповідають за їх додержання керівники будівельно-монтажних організацій і діючого підприє­мства. Перед початком робіт на території діючого цеху відповідальний представник генеральної підрядної організації і начальник цеху оформляють акт-допуск згідно з дод. З СНиП 111-4-80*.

У разі недодержання замовником затверджених заходів з техніки безпеки, внаслідок чого створюються загрозливі умови для життя і здоров'я працюючих, будівельно-монтажні роботи мають бути припинені до усунення небезпеки. Це оформляють актом.

Перед початком робіт у місцях, де є чи може ви­никнути виробнича небезпека (не пов'язана з ха­рактером виконуваної роботи), відповідальному виконавцю робіт потрібно видати наряд-допуск на проведення робіт з підвищеною небезпекою згідно з дод. 4 СНиП 111-4-80*.

Наряд-допуск складають на основі особливого пе­реліку робіт, а також виходячи з місцевих умов і особ­ливостей будівництва. Його затверджує головний інженер будівельно-монтажної організації. У разі ви­конання роботи на території діючого підприємства наряд-допуск має бути підписаний також відповід­ною посадовою особою цього підприємства.

Наряд-допуск потрібно видавати для виконання таких робіт:

- будівельно-монтажних з використанням буді­вельних машин в охоронних зонах повітряних ліній електропередач;

- будівельно-монтажних у колодязях, шурфах чи закритих посудинах;

- земляних на дільницях з патогенним заражен­ням грунту (смітники, скотомогильники, цвинтарі);

- будівельно-монтажних на території діючого підприємства, коли виникла чи може виникнути в даних умовах виробнича небезпека;

- будівельно-монтажних на дільницях, де виникла чи може виникнути виробнича небезпека через ви­конання інших видів робіт на суміжних дільницях, а також робіт, зазначених у додатку 5* СНиП ІІІ-4-80*.

Особа, яка видала наряд-допуск на проведення робіт, повинна контролювати виконання відповідаль­ним керівником робіт заходів щодо безпечної праці. Наряд-допуск видається на строк, потрібний для ви­конання даного обсягу робіт.

У разі зміни умов проведення робіт виконувати їх можна тільки після видачі нового наряду-допуску. Наряд-допуск не знімає відповідальності з виконроба (майстра) за правильну організацію праці, прове­дення інструктажу з техніки безпеки з робітниками на робочому місці у встановленому порядку і вико­нання правил техніки безпеки робітниками безпосе­редньо на робочому місці.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 142; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты