Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 3.3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН, МЕХАНІЗМІВ ТА ПІДІЙМАЧІВ
Читайте также:
  1. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ МОЙКИ И ОЧИСТКИ МАШИН, АГРЕГАТОВ
  2. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
  3. Аналіз небезпеки підприємства
  4. Антикризові заходи за координаторами та рівнями застосування
  5. Безпека праці під час експлуатаціїелектронно-обчислювальних машин
  6. БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
  7. Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки !!!
  8. Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки !!!
  9. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
  10. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Загальні вимоги.Механізація будівельно-монтаж­них робіт покликана ліквідувати тяжку фізичну працю людей, підвищити продуктивність праці, скоротити строки будівництва і поліпшити якість робіт. При цьо­му організація та утримання робочих місць повинні відповідати вимогам техніки безпеки, забезпечува­тись захисними і запобіжними пристроями та облад­нанням. Треба стежити, щоб майданчики не засмічу­вались і щоб там не застоювалась вода.

Небезпечною зоною вважають вузол машини, ділян­ку чи територію робіт, де без огорож або застереж­ливих знаків може статися нещасний випадок з лю­диною, яка обслуговує машину або перебуває біля неї. Для цього технічні працівники зобов'язані виз­начити небезпечні зони під час монтажу.

Небезпечну зону дії монтажних кранів визначають відстанню від осі повертання крана до місця вста­новлення огорожі, враховуючи дані табл. 1 СНиП III-4-80*. Небезпечну зону дії бульдозерів, екскаваторів, тракторів визначають відстанню від крайніх точок ру­хомих частин їхніх робочих органів до місця встанов­лення огорож, але не менш як 5 м.

Драбини і площадки будівельних механізмів слід обгороджувати, утримувати в чистоті, а взимку очища­ти від снігу, льоду і посипати піском, шлаком чи золою.

Монтаж (демонтаж) машин проводять відповідно до інструкції заводу-виготовлювача і під керівництвом особи, що відповідає за її технічний стан. Зону монтажу обгороджують і вивішують на ній знаки без­пеки. Перш ніж почати монтаж, демонтаж або ре­монт будівельних механізмів (крім екскаваторів), місце роботи на відстані не менш як 5 м від механі­зму або від крайньої точки допоміжного пристрою слід обгородити та вивісити попереджувальні пла­кати. Металеві частини будівельних машин і ме­ханізмів з електроприводами, корпуси електрооблад­нання заземлюють.

Усі машини, механізми і пристрої повинні мати пас­порти, інвентарні номери і бути зареєстрованими в Держнаглядохоронпраці. Перед здачею в експлуа­тацію вантажопідіймальні машини підлягають техніч­ному огляду і випробовуванню машиністом чи водієм цієї машини та інспектором Держнаглядохоронпраці. Вантажопідіймальні машини, обладнання і пристрої, що не підлягають реєстрації в технічній інспекції, ог­лядає і випробовує технічне керівництво будівницт­ва або підприємства.

На будівельних машинах і механізмах можуть пра­цювати тільки робітники, які досягли 18 років, склали екзамени і мають посвідчення. На машинах і механі­змах влаштовують світлову або звукову сигналізацію. Стаціонарні машини і механізми потрібно встанов­лювати і закріплювати на стійкій основі. Кабіна по­винна відповідати сучасним вимогам комфорту та ергономіки і забезпечуватись Приладами для обі­грівання, склоочищення, сонцезахисним козирком та зручним кріслом-сидінням. Тут має бути аптечка, ви­вішені таблиці з техніки безпеки і виробничої сані­тарії та робочі характеристики машини. Щоб зручні­ше було підніматися в кабіну, встановлюють підніжки, драбини, поручні, обладнані неструмотеплопровідними матеріалами. Для уникнення самоопускання ро­бочих органів і обладнання машин з гідроприводом у гідравлічних системах потрібно передбачити спеці­альні гідрозамки, муфти тощо.Баштові, козлові, рейкові та портальні крани вста­новлюють на рейкових коліях; пневмоколісні, автомобільні та гусеничні крани — на різних ґрунтових майданчиках, що мають штучну основу. Від надійності колій і підготовки майданчиків залежить і безпечна робота кранів. Грунтові дороги та майданчики по­винні бути спланованими та втрамбованими.

Для ремонту, чищення й змащування машин і механізмів їх зупиняють і вживають заходів проти ввімкнення їх сторонніми особами в неробочий час. Щоб запобігти травмам, усі рухомі частини закрива­ють щитками, сітками та іншими захисними пристро­ями. Помости чи підлоги біля верстатів, машин і ме­ханізмів повинні бути нековзними, рівними і чистими.

Важливими заходами безпеки під час експлуа­тації механізмів і машин є:

- правильний (тобто такий, що відповідає своєму призначенню) добір типів, марок машин і механізмів та їхня надійність за різних умов експлуатації;

- застосування лише безпечних способів роботи машинами, механізмами, інструментами;

- достатня освітленість робочих місць;

- відповідна кваліфікація обслуговуючого персо­налу;

- наявність спецодягу, що відповідає нормам(відповідні розміри, щільне облягання фігури тощо);

- обгородження небезпечних зон, наявність покаж­чиків транспортних напрямків, переїздів, переходів, об­меження швидкості руху тощо.

Біля робочих місць машин обов'язково потрібно вивішувати інструкції з техніки безпеки.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 129; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты