Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДопоміжна
Читайте также:
  1. Допоміжна
  2. Допоміжна
  3. Допоміжна
  4. Допоміжна
  5. Допоміжна
  6. Допоміжна
  7. Допоміжна література
  8. Допоміжна література

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА

Плани

Семінарських, практичних і лабораторних занять

З навчальної дисципліни

 

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

 

Розробники: Мовчан Р.О., кандидат

Юридичних наук, доцент кафедри

Економічної безпеки

 

 

 

Луганськ – 2013


Плани

Семінарських занять з навчальної дисципліни

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

 

Семінарське заняття № 1

Тема 1.2.: ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ НАЦІОБЕЗПЕКОЗНАВСТВА. МІСЦЕ НАЦІОБЕЗПЕКОЗНАВСТВА В СИСТЕМІ НАУК

(2 години)

 

Мета заняття:

1. Освітня (навчальна) – формувати та розвивати правові знання студентів, отримані на лекції, за допомогою вивчення поняття, предмету, принципів, системи національної безпеки.

2. Розвивальна – сприяти становленню сучасного висококваліфікованого фахівця-юриста за допомогою викликання розуміння студентами місця національної безпеки в системі наук.

3. Виховна – формувати переконання та ціннісні орієнтації студентів у від­повідності до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості, за допомогою вивчення у тому числі принципів, методів та завдань національної безпеки.

Основні поняття:націобезпекознавство, наука, навчальна дисципліна.

ПЛАН

1. Необхідність формування націобезпекознавства.

2. Сутність і зміст націобезпекознавства.

3. Міждисциплінарний підхід до націобезпекознавства.

4. Націобезпекознавство в системі наук.

5. Алгоритм наукового підходу до вивчення складових національної безпеки.

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Розкрийте зміст періодизації парадигм національної безпеки.

2. Опишіть модель системи управління національної безпеки.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА САМОПЕРЕВІРКИ

1. До яких наук має належати націобезпекознавство: юридичних, воєнних, соціальних тощо?

2. У чому полягає відмінність націобезпекознавства від теорії безпеки життєдіяльності?

3. Окресліть методи дослідження системи управління національною безпекою. 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної ради України 28 червня 1996 р. – К., 1996.

2. Про основи національної безпеки: Закон України від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 39.

3. Стратегія національної безпеки України «Україна у світі, що змінюється»: затверджена Указом Президента України від 12 лютого 2007 р. // Офіційний вісник України від 23 липня 2007 р. – 2007. – № 11.

Базова

4. Завидняк І.І. Поняття та структура національної безпеки України // Держава і право. – 2010. – № 2(48). – С. 183-195.

5. Ліпкан В.А. Теорія національної безпеки: підручник. – К.: КНТ, 2009. – 631 с.

6. Ліпкан В.А. Теоретичні основи та елементи національної безпеки України: Монографія. – К.: Текст, 2003. — 600 с.

7. Ліпкан В.А. Національна і міжнародна безпека у визначеннях та поняттях: слов. / В.А. Ліпкан, О.С. Ліпкан. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Текст, 2008. – 398 с.

8. Національна безпека України: нормат.-прав. акти / Я.Й. Малик, О.І. Береза, М.Ф. Криштанович. – Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 554 с.9. Новицький Г.В. Теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки України: моногр. / Г.В. Новицький. – К.: Інтертехнологія, 2008. – 496 с.

10. Ситник Г.П. Національна безпека України: теорія і практика: моногр. / Г.П. Ситник, В.М. Олуйко, М.П. Вавринчук; за заг. ред. Г.П. Ситника. – Хмельницький; К.: Кондор, 2007. – 616 с.

Допоміжна

11. Абросимов Р.Ю. Государство и безопасность // Вестник Московского университета МВД России. – 2005. – № 4. – С. 42-45.

12. Амельчакова В.Н. О соотношении категории "национальная безопасность" со смежными правовыми категориями // Вестник Московского университета МВД России. – 2006. – № 4. – С.11-14.

13. Бодрук О., Гончаренко О., Лісицин Е., Горелов М. Національна безпека України: історія і сучасність: Монографія. – К.: ІСЕМВ, 1993.

14. Босхамджиева Н.А. Факторный анализ обеспечения национальной безопасности // Российский следователь. – 2008. – № 3. – С. 22-26.

15. Возжеников А.В. Национальная безопасность: теория, политика, стратегия. – М.: НПО „МОДУЛЬ”, 2000. – 234 с.

16. Горбулін В.П. Системно-концептуальні засади стратегії національної безпеки України / В.П. Горбулін, А.Б. Качинський. – К.: ДП «НВЦ “Євроатлантикінформ”», 2007. – 592 с.

17. Долгий О. Методологічні аспекти оперативно-розшукової діяльності з забезпечення національної безпеки // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 3. – С. 80-83.

18. Долгий О. ОРД як професійна практика забезпечення національної безпеки: філос. аспект // Право України. – 2004. – № 1. – С. 124-128.

19. Домніцак В.В. Національна безпека як об’єкт управління // Південноукраїнський правничий часопис. – 2008. – № 2. – С. 208-209.

20. Доронін І. Забезпечення державної безпеки як функція сучасної держави // Право України. – 2006. – № 4. – С. 127-131.

21. Кардашова И.Б. Национальная безопасность – сложная комплексная система // Российский следователь. – 2005. – № 3. – С. 55-58.

22. Кардашова И.Б. О категориально-понятийном аппарате теории национальной безопасности // Российский следователь. – 2005. – № 5. – С. 51-55.

23. Ліпкан В. Адміністративно-правова природа національної безпеки // Право України. – 2007. – № 3. – С. 9-12.

24. Ліпкан В. Міждисциплінарний підхід до формування націобезпекознавства // Право України. – 2005. – № 1. – С. 94-99.

25. Ліпкан В. Модель ієрархічної системи нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері національної безпеки України // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 10. – С. 29-31.

26. Ліпкан В. Основи права національної безпеки // Право України. – 2009. – № 1. – С. 108-116.

27. Логвиненко К. Теоретичні підходи до визначення сутності національної безпеки // Юридичний журнал. – 2009. – № 3. – С. 126-128.

28. Почепцов Г.Г. Національна безпека країн перехідного періоду: Навч. посіб. – К., 1996. – 378 с.

29. Проблеми національної та міжнародної безпеки України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27 квітня 2007 р.) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К.: Текст, 2007. (Серія: Національна і міжнародна безпека). – 432 с.

30. Чуйко З.Д. Конституційно-правовий механізм забезпечення національної безпеки України // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 8. – С. 81-89.

31. Чуйко З. Питання конституційних засад національної безпеки в Україні // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 3. – С. 137-139.

 

Семінарське заняття № 2

Тема 1.2.: ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

(2 години)

 

Мета заняття:

1. Освітня (навчальна) – формувати та розвивати правові знання студентів, отримані на лекції, за допомогою більш глибокого вивчення понять та видів загроз національній безпеці.

2. Розвивальна – сприяти становленню сучасного висококваліфікованого фахівця-юриста за допомогою викликання розуміння студентами необхідності попередження загроз національній безпеці України.

3. Виховна – формувати переконання та ціннісні орієнтації студентів у від­повідності до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості, за допомогою вивчення у тому числі видів загроз національній безпеці України та шляхів їх подолання.

Основні поняття:національна безпека, загрози, зовнішні чинники, внутрішні чинники, національний інтерес, державна політика.

ПЛАН

1. Поняття та класифікація загроз національній безпеці України.

2. Зовнішні загрози національній безпеці України.

3. Внутрішні чинники, що загрожують національній безпеці.

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Види сучасних загроз національній безпеці України.

2. Напрями розвитку держави для подолання зовнішніх загроз національній безпеці.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 14; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты