Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
 

Семінарське заняття № 5

Тема 5.2.: ВОЄННА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ

(2 години)

 

Мета заняття:

1. Освітня (навчальна) – формувати та розвивати правові знання студентів, отримані на лекції, за допомогою поглиблення знань щодо воєнної безпеки, визначення основних військових загроз для України.

2. Розвивальна – сприяти становленню сучасного висококваліфікованого фахівця-юриста за допомогою становлення у студентів розуміння важливості забезпечення воєнної безпеки України.

3. Виховна – формувати переконання та ціннісні орієнтації студентів у від­повідності до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості, за допомогою вивчення у майбутніх правників значимості воєнної безпеки України.

Основні поняття:воєнна безпека, воєнна доктрина, воєнні загрози, система, складові воєнної безпеки.

ПЛАН

1. Воєнна небезпека і воєнні загрози. Чинники, що впливають на ступінь воєнної небезпеки і характер військових загроз для України.

2. Існуючі та прогнозовані загрози воєнній безпеці України.

3. Система воєнної безпеки України та умови її формування.

4. Складові системи воєнної безпеки та їх повноваження. Аналіз стану воєнної безпеки.

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Розкрийте зміст сучасних загроз воєнній безпеці України.

2. Основні напрями співробітництва України з НАТО.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА САМОПЕРЕВІРКИ

1. Які основні ознаки воєнної загрози?

2. Які джерела воєнних загроз?

3. Які є шляхи забезпечення воєнної безпеки України?

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти

 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної ради України 28 червня 1996 р. – К., 1996.
 2. Про основи національної безпеки: Закон України від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 39.
 3. Про Збройні сили України: Закон України від 06 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 9.
 4. Стратегія національної безпеки України «Україна у світі, що змінюється»: затверджена Указом Президента України від 12 лютого 2007 р. // Офіційний вісник України від 23 липня 2007 р. – 2007. – № 11.
 5. Про воєнну доктрину України: Указ Президента України від 15 червня 2004 р. // Президентський вісник. – 2004. – № 24.

Базова

 1. Ліпкан В.А. Теорія національної безпеки: підручник. – К.: КНТ, 2009. – 631 с.
 2. Ліпкан В.А. Теоретичні основи та елементи національної безпеки України: Монографія. — К.: Текст, 2003. — 600 с.
 3. Ліпкан В.А. Національна і міжнародна безпека у визначеннях та поняттях: слов. / В.А. Ліпкан, О.С. Ліпкан. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Текст, 2008. – 398 с.
 4. Національна безпека України: нормат.-прав. акти / Я.Й. Малик, О.І. Береза, М.Ф. Криштанович. – Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 554 с.
 5. Новицький Г.В. Теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки України: моногр. / Г.В. Новицький. – К.: Інтертехнологія, 2008. – 496 с.
 6. Ситник Г.П. Національна безпека України: теорія і практика: моногр. / Г.П. Ситник, В.М. Олуйко, М.П. Вавринчук; за заг. ред. Г.П. Ситника. – Хмельницький; К.: Кондор, 2007. – 616 с.

Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 37; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты