Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДопоміжна. 12. Арістова І.В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти / МВС України, Ун-т внут
Читайте также:
  1. Допоміжна
  2. Допоміжна
  3. Допоміжна
  4. Допоміжна
  5. Допоміжна
  6. Допоміжна
  7. Допоміжна література
  8. Допоміжна література

12. Арістова І.В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти / МВС України, Ун-т внут. справ, За заг. ред. О.М. Бандурки – Х., 2000. – 366 с.

13. Біленчук П.Д. Інформаційна безпека України в коні становлення стратегії національної безпеки держави // Бизнес и безопасность. – 2008. – № 5. – С. 18-21.

14. Ботвінкін О. Прблеми забезпечення національної безпеки в інформаційній сфері // Юридичний журнал. – 2007. – № 2 – С. 58-63.

15. Загіка Г.В. Інформаційна безпека як складова національної безпеки України // Південноукраїнський правничий часопис. – 2008. – № 2. – С. 10-11.

16. Ліпкан В.А. Максименко Є.Ю., Желіховський В.М. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції: Навчальний посібник. — К.: КНТ, 2006. — 280 с.

17. Литвиненко О.В. Спеціальні інформаційні операції та пропагандистські кампанії: Моногр. – К., 2000. – 222 с.

18. Литвиненко О. Інформація і безпека // Нова політика. – 1998. – № 1. – С. 47.

19. Лопатин В.Н. Информационная безопасность: Человек. Общество. Государство: Санкт-Петербург ун-т МВД России. – СПб: Фонд “Университет”, 2000. – 426 с.

20. Сащук Г. Інформаційна безпека в системі забезпечення національної безпеки / Г. Сащук [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://journ.univ.kiev.ua/trk/publikacii/satshuk_publ.php.

21. Ярочкин В.И. Информационная безопасность: Учебник для студентов вузов. – М.: Академический Проект. Фонд „Мир”, 2003. – 640 с.

 

Семінарське заняття № 8

Тема 8.3.: ГЕОПОЛІТИЧНА БЕЗПЕКА ТА ЇЇ СТАН НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. ГЕОПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ

(2 години)

 

Мета заняття:

1. Освітня (навчальна) – засвоєння студентами набутих на лекції знань щодо геополітичної безпеки, розуміння факторів, які впливають на геополітичну безпеку України..

2. Розвивальна – сприяти становленню сучасного висококваліфікованого фахівця-юриста за допомогою закріплення ними знань щодо важливості забезпечення геополітичної безпеки України та вивчення геополітичного становища України.

3. Виховна – формувати переконання та ціннісні орієнтації студентів у від­повідності до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості, за допомогою вивчення у майбутніх правників розуміння важливості забезпечення геополітичної безпеки держави.Основні поняття:національна безпека, геополітика, геополітична безпека.

ПЛАН

1. Поняття та зміст геополітики. Джерела та предмет геополітики.

2. Загальна характеристика України як суб’єкта геополітики. Основні напрями зовнішньої політики України.

3. Сучасні загрози геополітичній безпеці.

4. Система забезпечення геополітичної безпеки.

5. Пріоритетні напрями забезпечення геополітичної безпеки.

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Основні напрями зовнішньої політики України.

2. Охарактеризуйте основні глобальні виклики, що загрожують Україні сьогодні.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 9; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты