Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
Читайте также:
  1. IV. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
  2. V. Контроль и отчетность.
  3. VI. Контрольно-измерительные материалы для контроля и оценки знаний.
  4. Аудиторная контрольная работа
  5. БАЗОВЫЙ ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО МИКРОБИОЛОГИИ, ВИРУСОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ
  6. Валютный контроль
  7. Валютный контроль: понятие, правовая основа агенты и органы валютного контроля, их задачи и функции. Валютное регулирование.
  8. Вибрация турбоагрегата и ее последствия. Причины вибрации. Контроль вибрации
  9. Вместо гуру — самоконтроль.
  10. Внутренний контроль

З дисципліни “Основи економічної теорії” студенти складають письмовий іспит. Екзаменаційний білет складається з 3-х блоків:

1. Тестові завдання – 10 питань (репродуктивний рівень складності);

2. Типова задача (творчий рівень складності);

3. Творче завдання (іноваційний рівень складності).

Критерії оцінювання

1. Тестові завдання:

За кожну правильну відповідь студент отримує 1 бал. Максимальна кількість балів за тестове завдання становить: 10 тестів*1 бал = 10 балів.

2. Типова задача:

· 5 балів – задачу вирішено правильно з визначенням методу її вирішення;

· 4 бали – задачу вирішено в цілому правильно, але є несуттєві помилки;

· 3 бали – хід вирішення задачі правильно, але вона розв’язана не до кінця;

· 2 - 1бали – задача невирішена.

3. Творче завдання:

· 5 балів – завдання вирішено з творчим застосуванням теоретичного апарату дисципліни;

· 4 бали – завдання вирішено, але стандартним шляхом;

· 3 бали – є розуміння шляхів вирішення завдання, але кінцевий результат неповний;

· 2 - 1 бали – завдання невирішено.

 

Максимальна кількістю балів, яку студент може отримати на екзамені становить 20 балів.

Підсумковий рейтинговий бал складається з суми поточного семестрового рейтингового балу та екзаменаційного балу.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в чотирьохбальну та шкалу за системою ECTS здійснюється відповідно до таблиці:

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за стобальною шкалою, що використовується в УСЗ Оцінка за національною шкалою
А 90 – 100 «5» («відмінно»)
В 80-89 «4» («дуже добре», вище середнього рівня з кількома помилками)
C 71 – 79 «4» («добре», в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок)
D 60 – 70 «3» («задовільно», непогано, але зі значною кількістю недоліків)
E 50-59 «3» («задовільно», виконання задовольняє мінімальні критерії)
F X 30 – 49 «2» («незадовільно») із можливістю повторного складання
F 0 - 29 «2» («незадовільно») із обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

дисципліни

“ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ”

 

№ з/п Назва змістового модуля та теми
Змістовий модуль 1 Загальні основи економічного розвитку
Тема 1 Вступ до економічної теорії
Тема 2 Загальні засади соціально-економічногорозвитку суспільства
Тема 3 Теоретичні основи ринкової економіки
Змістовий модуль 2 Закономірності функціонування сучасної економічної системи
Тема 4 Перехідна економіка
Тема 5 Економічна теорія та економічна політика держави
Тема 6 Суспільне відтворення та економічне зростання
Тема 7 Закономірності розвитку світового господарства
Разом – 108 годин

ЗМІСТДисципліни

«економічна теорія»

 

Змістовий модуль 1. Загальні основи економічного розвитку


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты