Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Читайте также:
  1. Варіанти завдання до лабораторної роботи 10
  2. Варіанти завдань для самостійного виконання
  3. Вивчити режими роботи ABS.
  4. Визначення затрат на проектні роботи
  5. Виконання господарських договорів
  6. Виконання моделювання
  7. Виконання роботи.
  8. Виконання штриховки
  9. Виявлення і опис подій і робіт, необхідних для виконання поставленої мети.
  10. Вказівки до виконання завдання

Кожен студент-заочник зобов’язаний при вивченні дисципліни написати одну контрольну роботу згідно варіанта. Вибір теми контрольної роботи проводиться згідно з першою літерою свого прізвища у відповідності з таблицею, що приводиться нижче

 

Перша літера прізвища студента № варіанту контрольної роботи Перша літера прізвища студента № варіанту контрольної роботи
А,Т 1 І, Щ 10
Б,С 2 П, Ю 11
В,Й 3 Г, Я 12
Д,У 4 К 13
Е, Ц 5 Л 14
Є, Ч 6 М 15
Ж,Х 7 Н 16
З,Ф 8 О 17
И, Ш 9 Ї,Р 18

Підготовка контрольної роботи передбачає такі етапи: 1) вибір теми; 2) складання плану й опрацювання літератури з кожного питання теми; 3) написання тексту; 4) оформлення контрольної роботи.

Основні вимоги до написання контрольної роботи:

– контрольна робота виконується державною (українською) мовою;

– робота має бути надрукована на комп’ютері, або виконана розбірливим (чітким) почерком на одному боці аркушів стандартного (А4) паперу, через 1,5 міжрядкові інтервали. Сторінки повинні мати поля: ліве – 25-30 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє – не менше 20 мм, нижнє – не менше 20 мм;

– матеріал роботи необхідно розміщувати в такій послідовності:

– титульний аркуш (відповідно до методичних вказівок, розроблених УСЗ);

– перелік питань свого варіанту;

– повна, ґрунтовна відповідь на кожне із питань;

– список використаної літератури;

– на останній сторінці роботи ставиться число її виконання та особистий підпис виконавця;

– аркуші роботи повинні бути підшиті і пронумеровані;

– робота подається на кафедру не пізніше як за два тижні до початку сесії.


ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

Варіант 1

1. Основні етапи розвитку економічної науки. Виникнення політекономії.

2. Ринкова рівновага. Наслідки нерівноваги на ринку.

3. Адміністративно-командна економіка.

4. Які проблеми стоять сьогодні перед малим бізнесом?

 

Варіант 2

1. Позитивна та нормативна політекономія.

2. Суть підприємництва і бізнесу.

3. Змішана економіка.

4. Від чого залежить формування цін на ресурси? 

Варіант З

1. Предмет політекономії.

2. Витрати виробництва.

3. Власність, форми власності.

4. Які умови необхідні для зростання капіталу?

 

Варіант 4

1. Методи пізнання економічних процесів.

2. Інфраструктура ринку.

3. Основні форми міжнародного економічного співробітництва.

4. Яким чином зростання витрат призводить до інфляції?

 

Варіант 5

1. Фактори виробництва.

2. Основні показники діяльності підприємств.

3. Податкова система України.

4. Чому ціна є автоматичним регулятором ринку?

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты