Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ
Читайте также:
  1. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
  2. Матеріали для підготовки
  3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ комплексного ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ
  4. МИ ДОХОДИМО ДО ВЛАСТИВОГО ПИТАННЯ
  5. може встановлювати особливі умови підготовки фахівців за пріорітетними високотехнологічними напрямами відповідно до державних цільових програм.
  6. ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
  7. Перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного
  8. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  9. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1. Предмет і метод економічної теорії

2. Основні етапи еволюції економічної теорії

3. Потреби і економічні ресурси: суть, склад, класифікація.

4. Модель «Безмежність потреб – обмеженість ресурсів» як центральна проблема економіки.

5. Крива виробничих можливостей.

6. Закон зростання альтернативних витрат.

7. Основні суб’єкти ринку. Модель кругообігу ресурсу, продукту і доходу.

8. Економічні моделі у сучасному світі.

9. Закон попиту. Крива попиту.

10. Теорія споживацької поведінки. Закон спадної граничної користності.

11. Аналіз кривих байдужості та бюджетних ліній.

12. Закон пропозиції. Крива пропозиції.

13. Теорія цінової еластичності попиту і пропозиції.

14. Ринкова рівновага.

15. Особливості витрат у короткостроковому та довгостроковому періодах.

16. Конкуренція. Види конкуренції.

17. Витрати виробництва і прибуток.

18. Ринок недосконалої конкуренції.

19. Основні типи ринкових структур, їх загальна характеристика.

20. Фактори виробництва і формування факторних доходів.

21. Поняття грошей,їх функції.

22. Організаційні типи підприємств.

23. Зміст виробництва та його основні фактори.Форми організації виробництва. Продуктивність та інтенсивність праці.

24. Національний продукт та економічне зростання.

25. ВНП та ВВП.

26. ЧНП, НД та інші показники національних рахунків.

27. Витратний метод підрахунку ВВП.

28. Дохідний метод підрахунку ВВП.

29. Поняття доданої вартості. Підрахунок ВВП по доданій вартості (виробничий метод).

30. Вимірювання рівня цін. Дефлятор ВВП.

31. Економічний цикл, його фази та причини коливань.

32. Сутність, типи та причини безробіття.

33. Фактичний та природній рівні безробіття. Закон Оукена.

34. Причини, види та типи інфляції.

35. Макроекономічний аналіз: модель сукупний попит - сукупна пропозиція.

36. Крива сукупної пропозиції.

37. Макроекономічний аналіз: модель національний дохід – сукупні витрати.

38. Взаємозв’язок між національним доходом, заощадженнями та інвестиціями.

39. Поняття мультиплікатора. Ефект мультиплікатора.

40. Грошова система.

41. Грошовий ринок. Попит і пропозиція грошей.

42. Кредит. Форми кредиту.

43. Грошово-кредитна політика держави як інстумент державного управління економікою.44. Фіскальна система та фіскальна політика.

45. Державний бюджет, його функції.

46. Дискреційна та недискреційна бюджетно-податкова політика.

47. Загальна характеристика світової економіки.

48. Сутність міжнародного поділу праці.

49. Теорія абсолютних та відносних перваг.

50. Особливості міжнародної торгівлі у сучасний період.

51. В чому особливості предмета і метода економічної теорії.

52. Основні принципи економічної теорії.

53. Економічна теорія як техніка і спосіб аналізу.

54. Потреби і ресурси (споживчі блага). Їх протиріччя.

55. Обмеженість ресурсів та проблема економічного вибору.

56. Еволюція технологічних способів виробництва.

57. Економічне зростання. Його типи і фактори.

58. Чому економічні системи еволюційно видозмінюються.

59. Національні моделі.

60. Натуральна та товарна форма виробництва.

61. Товар та його властивості.

62. Закон вартості та його функції.

63. Функції грошей. Чому в історії відбувається зміна функцій грошей?

64. Перетворення грошей в капітал. Загальна формула капіталу.65. Еволюція поглядів на капітал.

66. Суть та форми капіталу (постійний, змінний, основний та оборотній).

67. Кругообіг капіталу та його оцінка (ІІІ стадії).

68. Особливості аналізу основного і оборотного капіталу.

69. Час і число оборотів капіталу. Чинники, які їх визначають.

70. Кількісне визначення прибутку.

71. Показники аналізу основного капіталу.

72. Амортизація та особливості її оцінки.

73. Причини виникнення монополій. (Етапи, форми).

74. Галузева та міжгалузева конкуренція. Їх протиріччя.

75. Досконала (чиста) та недосконала конкуренція. За яких умов вони формуються?

76. Захист конкурентного середовища. Його проблеми і перспективи.

77. Цінні папери (акції, облігації, векселі).

78. Проблеми методології вивчення абстрактної та конкретної праці.

79. Ринок в системі товарного виробництва та методи його регулювання.

80. Чому виробничі відносини функціонують у формі системи?

81. В чому специфіка структури продуктивних сил?

82. Проблеми реформування економіки України.

83. Місце та роль економічної теорії в процесі державної розбудови України.

84. Відносини власності. Чому економічна теорія приділяє суттєву увагу вивченню проблем реформування відносин власності?

85. Переваги та недоліки ринкової системи. Поясніть причини та наслідки ринкової саморегуляціх економіки.

86. Еволюція поглядів на предмет економічної теорії.

87. Особливості руху капіталу (час виробництва та час обігу).

88. Чому економічна система може розвиватись за екстенсивним та інтенсивним типом зростання?

89. Система економічних законів.

90. Що лежить в основі концентрації та централізації виробництва.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література:

1. Мочерний С. В.. Економічна теорія: навч. посіб.. — Вид. 3-тє, доп. і перероб. — К. : Академія, 2008. — 640с.

2. Основи економічної теорії : політекономічний аспект. /За ред. Г.Н.Климко, В.П.Нестеренко. - К.: Вища школа, 2001. – 606 с.

3. Політична економія: Підручник для студентів вузів / Під ред. Г.І. Башнянина. – К.: Ніка – Центр Ельга, 2000. – 527 с.

4. Базилевич В. Д., Попов В. М., Базилевич К. С., Гражевська Н. І.. Економічна теорія. Політекономія: підручник / В. Д. Базилевич (ред.). — 7-ме вид., стер. — К. : Знання-Прес, 2008. — 719с.

5. Білик В. О., Саблук П. Т., Шкарбан Д. В., Гойчук О. І., Орехівський Г. А. Економічна теорія: Навч. посіб. для студ. та викл. агр. закл. освіти / В. О. Білик (ред.), П. Т. Саблук (ред.). — 4.вид., перероб. та доп. — К. : ННЦ ІАЕ, 2004. — 560с

6. Бутук О. І., Волкова Н. І.. Економічна теорія. Тренінг-курс: навч. посібник. — К. : Знання, 2007. — 291c.

7. Воробйов Є. М., Гриценко А. А., Лісовицький В. М., Соболєв В. М.. Економічна теорія: Посібник для вищої школи / Є. М. Воробйов (ред.). — К.; Х. : ТОВ "Корвін", 2003. — 703с.

8. Галушка З. І., Комарницький І. Ф., Нікіфоров П. О.. Економічна теорія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці : Рута, 2007. — 300с.

9. Гальчинський А. С., Єщенко П. С.. Економічна теорія: підручник для студ. неекон. спец. вищих навч. закл.. — К. : Вища школа, 2007. — 503c.

10. Економічна теорія: підручник / Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича / І.Ф. Комарницький (відп.ред.). — Вид. 2-ге, переробл. і доп. — Чернівці : Рута, 2008. — 431c

Додаткова література:

11. Тести та контрольні запитання до курсу “Основи економічної теорії” / Каленюк І.С., Шегда А.В. - К.: Тов-во “Знання”, КОО, 1997. – 67 с.

12. Хейне Пол. Экономический образ мышления. – М.: Изд-во «Новости», 1991. – 704 с.

13. Бандур С. І., Заяць Т. А., Терон І В.. Сучасна регіональна соціально-економічна політика держави: теорія, методологія, практика / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. — К. : РВПС України НАН України, 2002. — 250с. : іл. — Бібліогр.: с. 234-249.

14. Башнянин Г. І., Лазур П. Ю., Медведєв В. С.. Політична економія ; Загальна економічна теорія (Ч.1) ; Спеціальна економічна теорія (Ч.2): Підруч. для студ. економічних спец. вищих навч. закладів усіх рівней акредитації. — К. : Ніка-Центр, 2000. — 527с.

15. Бернгольц П., Браєр Ф.. Основи політичної економії / Київський ун-т ім. Т. Шевченка. — К. : РВЦ "Київський ун-т", 1997.

16. Бєляєв О. О.. Системно-економічна трансформація: теорія та практика здійснення в Україні: Навчальний посібник / Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. — К. : КНЕУ, 2006. — 176с

17. Віскузі В. Кіп, Вернон Джон М., Гарингтон (мол.) Джозеф Е. Економічна теорія регулювання та антимонопольна політика: Пер. з англ.. — К. : Видавництво С.Павличко "Основи", 2004. — 1047с.

18. Гаршина О. К., Нарижна Л. Д., Пономарьова Л. М., Бурлуцький С. В.. Економічна теорія. Підготовка до державного іспиту: навч. посібник / Донбаська держ. машинобудівна академія. — Краматорськ : ДДМА, 2007. — 72с.

19. Гаршина О. К., Нарижна Л. Д.. Економічна теорія: українсько-російський термінологічний словник - довідник / Донбаська держ. машинобудівна академія. — Краматорськ : ДДМА, 2007. — 88с.

20. Мельник Л. Ю., Макаренко П. М. Економічна теорія -політекономічний контекст: навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. — К. : Кондор, 2008. — 524c.

ЗМІСТ

Пояснювальна записка
Тематичний план дисципліни
Зміст дисципліни
Плани семінарських занять
Варіанти контрольних робіт
Тематика рефератів
Питання для підготовки до екзамену
Рекомендована література

 

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 53; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты