Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ
1. Маржиналізм та кейнсіанство як напрямки розвитку економічної теорії.

2. Розвиток української економічної думки.

3. Потреби та інтереси, їх протиріччя.

4. Альтернативне використання ресурсів.

5. Особливості індустріальної та інформаційної ери.

6. Проблеми становлення ринкових відносин в Україні.

7. Основні етапи реформування відносин власності в Україні.

8. Конкуренція. Її еволюційні форми.

9. Антимонопольне законодавство США.

10. Типи підприємств в розвинутих країнах.

11. Організаційні форми бізнесу.

12. Показники продуктивності праці.

13. Типи ринків.

14. Інфраструктура ринку.

15. Проблеми простого і розширеного відтворення.

16. Економічний зміст амортизації.

17. Методи розрахунку ВВП, НД, ЧНП.

18. Держава та її соціально-економічні функції.

19. Моделі державного регулювання.

20. Механізм впливу динаміки рівня цін на сукупний попит.

21. Вплив змін цін на експортні та імпортні поставки держави.

22. Інфляційні процеси а Україні. Їх подолання.

23. Економічні кризи та їх усунення.

24. Особливості методів подолання проблем безробіття в країнах, мова яких вивчається.

25. Особливості кредитно-грошової політики в Україні.

26. Проблеми управління кредитно-банківською системою.

27. Операції з цінними паперами.

28. Проблеми формування бюджету в Україні.

29. Зміст частин бюджету України.

30. Принципи та форми оподаткування в Україні.

31. Особливості МВС.

32. Взаємозв’язок між економічної теорією і економічною політикою.

33. Еволюція економічної теорії країн, мова який вивчається.

34. Внесок видатних економістів в скарбницю світової економічної думки.

35. Методи економічного аналізу сучасної економічної науки.

36. Інституціоналізм як напрямок розвитку економічної теорії.

37. Економічне зростання та ефективність.

38. Основні типи і моделі економічних систем.

39. Основні функції підприємництва.

40. Ринок, його суть, структура, функції та умови ефективного функціонування.

41. Закон попиту та пропозиції. Цінові та нецінові фактори попиту та пропозиції.

42. Теорія цінової еластичності попиту і пропозиції.

43. Теорія граничних величин. Умови рівноважного становища фірми.

44. Основні етапи демонополізації в Україні.

45. Основні типи ринкових структур, їх загальна характеристика.

46. Цінова дискримінація.

47. Монопольна конкуренція: визначення ціни і обсягу виробництва.

48. Нецінова конкуренція.

49. Олігополія: визначення ціни і обсягу виробництва. Чотири моделі олігопольної конкуренції.

50. Основні ознаки чистої монополії, монопольної конкуренції та олігополії.

51. Зміст антимонопольного закону України.

52. Ринок праці і заробітна плата.

53. Підприємництво і прибуток.

54. Механізм формування земельної ренти і відсотку.

55. Погляди класиків і неокласиків на закон зміщення ресурсів.

56. Інвестування в людський капітал.

57. Основні функції відсоткової ставки і економічного прибутку.

58. Показники економічного зростання.

59. Система національних рахунків.

60. Номінальний та реальний ВНП.

61. Економічне зростання та ефективність.

62. Нецінові фактори сукупного попиту.

63. Сукупна пропозиція.

64. Макроекономічна рівновага.

65. Механізм впливу динаміки рівня цін на сукупний попит.

66. Вплив цін на експортні та імпортні поставки держави.

67. Циклічність економічного розвитку.

68. Короткі та середні цикли.

69. Безробіття: типи, визначення рівня, економічні та неекономічні витрати.

70. Інфляція.

71. Особливості сучасного економічного циклу.

72. Специфіка середніх економічних циклів.

73. Інфляція попиту та інфляція витрат.

74. Зв’язок інфляційного процесу та зайнятості населення.

75. Інфляційні процеси в Україні та проблеми їх подолання.

76. Особливості методів подолання проблем безробіття.

77. Банки і їх функції.

78. Цілі, та інструменти, кредитно-грошової політики.

79. Ефективність кредитно-грошової політики.

80. Особливості кредитно-грошової політики в Україні.

81. Проблеми управління кредитно-банківською системою.

82. Операції з цінними паперами.

83. Державний бюджет та його структура.

84. Механізм дії фіскальної політики.

85. Принципи і форми оподаткування.

86. Проблеми формування бюджету в Україні.

87. Зміст прибуткової та видаткової частини бюджету.

88. Принципи і форми оподаткування в Україні.

89. Теоретико-пізнавальна функція економічної теорії.

90. Зарубіжна економічна думка та її еволюція.

91. Фактори формування економічних інтересів.

92. Формування нової економічної системи в Україні.

93. Ресурсний потенціал України.

94. Актуальні проблеми реформування української економіки.

95. „Теорії вартості”.

96. „Теорія грошей”.

97. Антиінфляційна державна політика.

98. Особливості підприємництва як типу господарювання.

99. Соціально-економічний зміст капіталу та особливості його обігу.

100.Інвестиції – джерело функціонування капіталу.

101.Операції комерційних банків.

102.Кредит і його роль у розвитку макроекономічних процесів.

103.Особливості монополізації економіки України.

104.Антимонопольне законодавство в розвинутих країнах світу.

105.Агропромислова інтеграція - основа формування АПК.

106.Сучасні проблеми реформування сільського господарства в Україні.

107.Особливості переходу України до ринкової економіки.

108.Демонополізація виробництва і формування конкурентного середовища.

109.Інституційні перетворення в Україні.

110.Реформування фінансово-податкової та грошово-кредитної систем.

111.Умови та необхідність створення Європейського Союзу.

112.Україна і Європейський світ.

113.Бюджетноподаткова система як інструмент економічної політики держави.

114.Державний сектор та державне підприємництво як спосіб реалізації економічних функцій держави.

115.Структура фінансової системи та її особливості.

116.Податкова система України.

117.Суспільний продукт та закономірності його суспільного відтворення.

118.Вплив НТП на відтворювальні процеси.

119.Роль держави в регулюванні зайнятості та відтворення робочої сили.

120.Необхідність та суть соціального захисту населення.

121.Тіньова економіка.

122.Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство.

123.Світовий ринок праці.

124.Сучасні тенденції розвитку світової торгівлі.

125.Загальноцивілізаційні проблеми людства.

126.Політична економія, макроекономіка та мікроекономіка як складові частини економічної теорії.

127.Розвиток технологічних способів виробництва.

128.Об’єкти та суб’єкти власності.

129.Приватна власність: суть, структура та форми.

130.Стадії та критерії економічного прогресу.

131.НТР та її роль в економічному прогресі.

132.Людина – основне джерело і критерій соціально-економічного прогресу.

133.Двоїстий характер праці, втіленої в товарі.

134.Співвідношення монополії і конкуренції в умовах ринкової економіки.

135.Ринкова інфраструктура і її значення.

136.Підприємство як основна ланка товарного виробництва.

137.Сучасний етап і основні напрями розвитку підприємництва в Україні.

138.Прибуток, його суть і фактори зростання.

139.Суть і механізм розподілу доходів.

140.Система соціального захисту населення та її розвиток.

141.Цикличність як загальна закономірність економічного розвитку.

142.Економічні кризи і їх роль в структурній перебудові виробництва.

143.Економічна криза в Україні та шляхи її подолання.

144.Роль державного бюджету в перерозподілі національного доходу.

145.Державне регулювання соціальної сфери.

146.Іноваційна політика держави.

147.Функції держави у сфері зовнішньоекономічної політики.

148.Шляхи стабілізації фінансового стану та грошового обігу в Україні.

149. Об’єктивна необхідність аграрної реформи та методи її проведення в Україні.

150.Об’єктивні основи та суть світового господарства.

151.Промислово розвинуті країни – ядро світового господарства.

152.Тенденції та суперечності розвитку світового господарства.

153.Сучасні міжнародні економічні відносини.

154.Міжнародне виробниче та науково-технічне співробітництво.

155.Міжнародна торгівля: форми і структура.

156.Міжнародна міграція робочої сили та її наслідки.

157.Міжнародний ринок капіталу.

158.Сучасні міжнародні валютні відносини.

159.Проблеми інтеграції України у світове господарство.

160.Умови входження України в СОТ.

161.Сучасні проблеми глобалізації.

162.Європейська економічна система – тенденції розвитку.

163.Сутність та напрямки сучасної соціальної політики держави.

 

Обсяг реферату – 10 -12 друкованих сторінок, 14-м шрифтом, інтервал -

1,5. Перелік літератури не менше 10 джерел.Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 53; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты